Government of Canada | Gouvernement du Canada
Symbol of the Government of Canada | Symbole du gouvernement du Canada

IPY Nutaanngurtirniq
Inuinnaqtun PDF Format (619 Kb, 10 Pages)

To read the electronic version of a document in PDF format, you will need to use Acrobat Reader. You can download   and install the free reader from the Internet Website of Adobe Systems Incorporated.

Please visit Access Adobe   to help make PDF files accessible to screen reading utilities. These tools convert Adobe PDF documents into HTML or ASCII text which can then be read by a number of common screen reading programs that synthesize text as audible speech.


Table of Contents


Huratjat

Naunaiyautit atatyutai hilap ahianguqninut nannutlu niqigiyai

Tamna IPY-ngi naunaiyainiq Nunavutmi takukhautita tapkuat tagiup-hikua hiqumihagaiqnia ahiangugutauyuq nigivakninut uumatyutauni tahamani uataani Hudson Bay nannut ilavalianginaqnilu katittaqnilu halumailgut nannuni. Naunaiyaiyit nauniaqtai tapkuat ahianguqni pivigiyainut ukiuq tamaat tagiup hikua hiquptiqnia pipkaqtai nannut angunahuaqninik allatqit nattit allatqikni. Tapkunani hivuliqni naunaiyautit tugaqpiaqni atatyutai hilap ahianguqninut halumailgutlu angutikhani hunnilailgut uumayuvaluit halumaiqninit (POP-ngi), tamaqmik atuqpiaqtut hilaqyuap avatigiyainut pityutit.

Atuqninit malguk ukiuk, naunaiyaiyit katitiqtai naunaiyautit tahapkuatlu Inuit ilihimani tapkununga ahianguqni nannut avatigiyailu. Nunalikni nunaliuyut ilauyut qaphini pityuhiqni. Elizabeth Peacock, Nunavut kavamatkut nannunut uumayuligiyi tamnalu atuqniqhaq naunaiyaiyi tapkununga naunaiyautinut, uqaqtuq atuqniqhaq pivakninik nunaliuyuni nunalgit ilihimanilu nannut pitquhinut. Naunaiyaiyit havaqatigikmiyai angunahuaqtit pitaqninut uqhuit, tingui nukilu naunaiyagakhat katitiqni tapkunanga 120 nannut tapkunani malguk-ukiuk pivigiyaini.

Tapkunanga hivuagut naunaiyainit, nauaniyaiyit ilihimayai nannut nigivakni hikumut-piqatauttaqni nattiit (Qaigulikpaluktut Qaiguliitlu). Naunaiqtai takukhaupkaiyut tapkunani ukiuni tagiup-hikua hiquptiqnagiqni, nannut nigivakniqhat imaqmiittunik nattiqnik. Una nuutnia nigivakni atuqpiaqtuq piplugit Qaigulikpaluktut Qaiguliitlu nattiit nigiyut puqtuniqhanik niqauvaktunik taimaittumiklu katitviuyut halumailguvalliqnik. Hilap ahianguqni tuganganiqhaq aktuani Ukiuqtaqtumut angutikhainutlu, tapkuatlu nutat naunaiyainit tuganganiqhat atatyutai ahianguqnit tagiup hikuanut tapkununga katitpalianinut halumailgut nannuni.


Return to Table of Contents

Munagini tuktut angilgami quyagitnaqlu tahamani Ukiuqtaqtumi

Kanataup tikitnagittut Ukiuqtaqtumi nunaliqutaini hatqigutauyut amihunik pittailitinik naunaiyainiqmut— atuqniqhaq pityut Hilaqyuaqmiuni Ukiuqtaqtuq Ukiunga atuqniqaqpiaqnia atuttiaqnianik amihunut ukiuqtaqtumi naunaiyainiqmut havanguyut. IPY-ngi ikayuqtut naunaiyaiyinik nunaliuyutlu ungahiktuni nunani havaqatigikni pityutauyunut atuqatigikniqlu naunaiyainiqmik ilitquhitlu piyumani. Ikittut havanguyut takukhautitat una atatyutigiya nakutqiyamik tapkunangat IPY-ngi tuktut qungiitlu hilaqyuaqmi ahianguqni havanguyut ilautitni naunaiyainit nunaliuyutlu tapkunani ait ukiuqtaqtumiuni nunaqyuat.

Una hilaqyuaqmiuni ikayuqtigikniq tuktut qungiitlu (Rangifer), aulattiyit nunaliuyutlu ilauyut pivaliatihimayai havagutit pityuhitlu munaqhiniqmut tapkuat aktuaninik hilaqyuami ahianguqni mikhaani 20 humiliqak ukiuqtaqtumi amihuaqyuit aulavaktut inmigut tuktut. "Kangiqhinahuaqtavut tapkuat pityutit qanugityutigiyai amigaitninut atuqpakni tuktut amihuaqyuit, amigaitniqhat tapkuat tatya ikiklivaliayut," uqaqtuq Don Russell, tamna Yukon-miittuq kamayi tapkununga CARMA-kut, tapkuat Quyagitnaq Ukiuqtaqtumi Qungiit Munagini Naunaiyaqninutlu Havagutit.

Naunaiyainiq havakhugu, tapkuat piyauni havaqatigikniq pityutauyuq atuqtauvaktunik pityuhit qanugiliuqniqnut nakuniqpamiklu tuhaumaqatigikniq. "Allatqit naunaiyaiyit inmigut pityuhilgit uuktugaqninut hunat, nunaqyuatlu pivaktut allatqinik. Tapkuat piyaunahuat pipkaqni tamaita munaqhiniqmik angutikhanik ayyikkiktumik," uqaqtuq Russell. Naunaipkutagilugu, CARMA-kut pivaliatitat makpigat, havagutit ilihagutitlu qungiat nunaliuyunut naunaiyaiyitlu humiliqak Ukiuqtaqtumi ikayugahuaqhugit titigaqni tuhagakhat tapkuat piyauninut qanugitni, tuktut aaniaqtailini, amihuaqyuit aktilangi, nugiuqni tuqunilu aktilangi, avatiliginiqmutlu ahianguqni tapkuat aktuani tuktunut.

Immaqak naunaittuq, naunaiyaiyit nalvaqhimayut tahapkuat amihut hunat—nayuqtauvaktut, angunahuaqni, niqauvakni, aaniagutai, havaktit pivaliatitni, hila, hilap ahianguqnia, halumailguq—pityutauvaliqni aktuaninut tuktugiaknit. Tatya piyuq, ihumagiyauni nigittiaqpaknit (amigaitni nakuunilu tuktut nigivaktai) atuqpiaqlat aulatauninut tapkuat aktilangi angiyut amihuaqyuit.

Amihut ukiuqtaqtumi nunaliuyut atuqpaktai qungiit tuktutlu uumatyutigini, inuliqutigini ilitquhiqmutlu. Taimatut ilagiplugu naunaiyaqni nakuunit tuktut ahianguqpaliayumi hilaqyuaqmi, IPY-ngi naunaiyainiqmut havanguyut pinahuaqmiyut qanuqtut nunaliuyut anniumalaqni angunahuaqniq atuqhugit qanugitni ahianguqpalianiq. "Piplugit qanuqtut atuqpiagialgit maniqamiuttat tuktut qangiitlu piyut amihunut ukiuqtaqtumi inuit, atuqpiaqtut naunaiqni qanuqtut hapuhimayakhai atuqtitlugu qanugililaqninut pivigiyat," ilaya Russell.

Naunaiyaiyi Ryan Brooke ilauyuq tiguttaqninik havanguyut Nunavutmi piqatigiplugit naunaiyaiyit, Nunaqaqaqtut inuit piksaliuqtitlu tahapkuat havaqatigiktut tuktut nunauyanik. "Tamna Rangifer Timigiyainut Nunauyaq nakuuyumik aktuaniqaqniaq tuktut aaniaqtailiniinut, huniqtailini qanuqlu inuit atuqni tuktut piplugit pinguqtauni atuqatigiknit naunaiyaiyit ilitquhitlu ilihimanit, pinahuaqhugitlu pitaqni atauttinik atuqtauvaktunik kangiqhimani taiguhit timigiyauyutlu," uqaqtuq Brooke. "Hivuagut, allatqikni uqauhit kangiqhimanilu ayuqnagutauyut hunauyangi tuktut ilagiyai atuqpiagiakhai atuqtauniluniit, qanuqtut tahapkuat ilagiyai atuqtauni niqikhanut, havutikhat, aanugat naunaiyainiqmutlu."

Hananianik nunauyat, naunaiyaiyit havaqatigit katiqatigiyai nunaliuyuni tuktuhiuqtut, havakni naunaiyaiyit aviktuinit naunaiyaivikmi apiqhuqhugitlu inutqutyat angunahuaqtitlu. Ilagiplugu tapkunaunga tuktut hukuttinut makpigat, havaktat makpigaq tapkununga puqtunilgit 10 Nunavutmi ilihaqtut, pinguqtitni takuyakhat tukligit pivaliatitnilu qagitauyakkut piqaqnit tapkuatut tautukhugit qungiat aviktuinit.


Return to Table of Contents

Aaqlut aulaqtut tahamani Ukiuqtaqtumi

Uumani tahapkuat ukiuqtaqtumi tagiumi angutikhat ahianguqpaliayut qilamiuqniqhamik kitutliqak nalautnahauqninit, malikhugit tapkuat Kanatamiunit-hivuliqtauyut IPY-ngi havanguyut taiyauyut Hilaqyuap Uunakpaliania tamnalu Ukiuqtaqtup Tagiumi Angutikhai.

Tapkuat havanguyut naunaiyainiqmut havaqatigit, hivuliqtauyut taphumangat Dr. Steve Ferguson tapkuangat Imaqmiutaligiyit Kanatami Imagiktut Havakviani, ilaliutyaqtai havaqatigini Inuit inutqutyat angunahuaqtitlu tahamani Hudson Bay tagiungani tapkuat pinahuaqhugit tahapkuat kangiqhimani qanuqtut nattiit, qinalukkat, nannutluy piniat—pilaitniluniit—atuqpaliani tahapkuat aktuanit hilap ahianguqpaliani. Ilagiplugit tapkuat havanguyut atuqtauvakhimani kayuhinaqnit nunaliuyuningaqnit munaqtauni havagutit.

Ilagiyat tapkuat hivuliqmik piniagiakhai ilihimangitni ilat tuhagakhat ukiuqtaqtumiunit tuhaqhityutai tapkununga naunaiyaiyinut tapkuat amigaiqpaliani aaqlut qaphiuni. Aaqlut ihuaguhuyuittut hikumik. Aaniqhilaqmata angutiqyuanganik, tapkuatlu atuyuitniqhaukgamik ayuqhitniqmik puivikhailgumi.

Kihimik, hikuqukhivalianginaqtuq tamnalu ayuqnagutauhuiqpaliapluni tahamani Ukiuqtaqtumi. Kihimik ikittuni ukiuni qangiqtuni, naunaiyaiyit nalautaqtat tahamna Ukiuqtaqtuq hikuiqpialaq auyautitlugu hannat ukiut ilangani. Kihimik ahianguqniq qilamik piliqtuq, tamnalu Ferguson uqaqtuq tataya ilai nalautaqtut hikuiqpiaqnikhamut auyautitlugu ikittuni tallimani ukiuni.

Tamna angmaumayuq pivikhanut aaqluqnut, kihimik uumayunut ayuqnaqhivaligutauyuq hikumitpaktunut tahapkuavaluit nannut tahapkuatlu Inuit angunahuaqtit. Tapkuat Hudson Bay tagiungani uumatyutit nuulat, Ferguson uqaqtuq, tapkunangat nannut-nattiit piqaqpakni piqatigiplugit Inuit angunahuaqtit quttikniqpauliqni pityutit atuqtauniqhauni qinalukkat, piplugit aaqlut quttikniqpauni—ahityiqniq akhut qanugitnigiyai tahapkununga pitquhiinut Inuit nigivakni ilitquhiilu.


Return to Table of Contents


Ilihainiq, Tuhaqtipkainiq unalu Nunallaanut Ikayuutingit

Ilihaqtut qiniqvigiyat Qikiqtaaluk umiaqpakkut

Aagasi 2010-mi, 77 ilihaqtut tapkuatlu 45 naunaiyaiyit, ilihaiyit, hanauyaqtit uqautyiyitlu ilauvigiyat Ilihaqtut Hikumi, tamna Ukiuqtaqtumi qiniqniq uhiupluni talvani Polar Ambassador apquhaqhugu uananga Nunavik kanangnangalu Qikiqtaaluk. Ilangapingahutitni tapkuat ilihaqtut nunaqaqaqtut inuuhuktut, ilai tapkuat tahapkunangaqtut nunaliuyunit upaktauyut umiaqpakmit talvani malguk havaguhik takuugipkaqnini.

Tamna huyakhaqaqpiaqtut naunaiyainit ilihaqniqmutlu havagutit ilaupkaiyut nunaliuyunik pulaqnit, hunaanut tulaktaqnit, havaqatigiknit, naunaiyainiq, ilavaliqnilu. Tapkuat pivikhaqaqtitni tiguttaqnit ilihautigiyat nutatlu ilannaqtaqnit pityutauyut inuuhiqmut puigulaiqni ilihaqtunut. Piyauniqhait ilalgit Nunavik Naunaiyaivik Havakvik Kuujjuaqmi, Kingait, Pangnirtung, Auyuittuq Nunaqyuaqmi Minguiqhiqvik, takuyaunilu hinaani tingmiat, aiviit, nannut aqviitlu.


Return to Table of Contents


Inuit Nunagiyangillu

Nunauyaliuqni Inuit atuqni tagiup hikua

Tagiup hikua atuqpiaqtuq ilaunia tahamunga Ukiuqtaqtuq avatigiyanut. Atuqniqpauyuq ukiungani ukiuqtaqtumiut nunaliuyut piqaqtut hikuhimani aulaqniqmut, angunahuaqniq hulilukkitniqlu. Taimaitkaluaqtitlugu amihuniqhat nunauyat takukhaupkaqpaktai nunaqaqnit, imaqaqnitlu huniumaititauni takukhaupkaqhimaittumik qanugitni humittangilu tagiup hikui, tapkuat atuqpiaqtut tahapkununga Inuit inuqutainut. Tamnaluttauq, qanikkut ukiuni Inuit naunaiyaiyitlu naunaiqhimayai ahianguqni ukiuqtaqtumi tagiup hikua tapkuat atatyutiyut ahianguqninut hilap. Havaqatigittiaqhugit qaphit Inuit nunaliuyut piguqhaqvigiplugitlu hivuagut tagiup hikuanut naunaiyainit Nunavutmi Nunavikmilu, IPY-ngi naunaiyaiyit titigaqhimayai nunauyaliuqhugitlu qanuqtut Inuit inuqutai atuqpakni tagiup hikuinik hunaniklu ilihimayangi hikumut.

"Nunauyaliuqtavut nunap qangalu (uniqtutiaqhimayuq uniqtutai nuna nunalitluniit avikhimania) tahamna hiku tapkuat Inuit angunahuaqtit ilihimayat, tahapkuatut hikup quklukni, hikup aitni, hikuilguq, inigiyai hivuganaqtut, qanugilitnahuquqnaqni ihumalutit," uqaqtuq Carleton Hilattuqhaivik naunaiyaiyi Claudio Aporta, tamna havanguyumut hivuliqti naunaiyaiyi. "Upaktavut hiku piqatigiplugit ilihimayut angunahuaqtit apiqhuqhugitlu apiqutinik. Nakhaqtavut GPS hivuniqhiutit nunauyaliuqhugitlu atuqpiaqnit naunailgut hunauyangi."

"Nunauyaliginiqmutlu ilihaqtitaupluta – piqatigiyavut inuit nunauyatlu ikpatmukhugit apiqhuqhugitlu uniqtuitquplugit hunanik ilihimayangi hikumut," ilauqta. "Pipkaqtavut Inuit naunaiyaiyit atuni nunaliuyuni ikayuquplugit katitiqninik tuhagakhat." Ilauyut Nunavutmi nunaliuyut tahapkuat Kingait, Kangiqhugaapik, Igloolik tamnalu Pangnirtung.

Naunaiyaiyit katitiqtai allatqit hunat tuhagakhat tagiup hikuanut tapkuatut ukiup ilani qanugitni, tahapkuat qanuqtut atuqtigini, tagiup hikuanut hivuganaqnit, angunahuaqviuvaktut, aulagiat, nunat atii ahianguqnilu atuqtauni piplugit inuliqutinut hilapluniit ahianguqni. Pivaliatitmiyailu nutat pitquhit nunauyaliuqniqmut munaginilu tahapkuat hulaqpiaqni tagiup hikui avatigiyai. Naunaipkutagiplugu, nunauyaliuqniqmut qauyimayiuyut talvanga Hilattuqhaivia Calgary havaqatigiyai Inuit angunahuaqtit Kangiqhugaapikmi pivaliatitninut nutaq sikiitunut-attataqhimayuq GPS tugagutit.

"Ihumalugiqpiaqtavut qimakni tahapkuat tuhagakhat pilaqtitnilu naunaiyainivut atulqnilu nunaliuyunut," uqaqtuq Aporta. "Nunaliginiqmut tuhagakhat, nipiliuqni inutqutyat, qungialiuqni, piksat, nipiliuqtat ilai titigaqhimayutlu hunat talvungaqtauyut nunauyamut. Atulaqtut atuqpiaqnit ilihainiqmut hanalgutaunikhai." Atuni nunaliuyut ilauhimayut ihumaliuqninut tapkuat hunat tuhagakhat hatqiquyai inungnut pitqungitailuniit, tahapkuatut ikpigiyauqpiaqtaqni tuhagakhat tapkununga angutikhat humitni.

"Tahapkuat Inuit piqaqtut aqliknaqtumik ilihimaniinik tagiup hikuanut. Angunahuaqtit uniqtuilat iliknut humitninik hikuvaluk iluitkaitluniit piqaluyait humingaqni, ahiningagaluaqtitlugit ikigahakmit ungahikpiaqtumit hannat kilaamitanit," uqaqtuq. "Pihimayalgit kangiqhimaqpiaqninik nunamik avatigiyainiklu, unalu ilangat akhuqgutiginahuaqpaktavut naunaiyainiqmut havanguyuni."

Qagitauyakkuqtumik hulittaqviulanik nunauyat tagiup hikuinut tamna atuqniqpaq hanayat tapkuat Inuit Tagiup Hikua Atuqni Nayuqtauvaknilu havanguyuq. Inuit Sea Ice Use and Occupancy project  .


Return to Table of Contents

Unipkauhiq taimangaqnitaq

Avataani qulauyut ukiut, piqutituqaligiyi Patricia Sutherland talvangat Kanatamiuni Piqutituqaqaqvik Inungnut takuya allangayuq ilaitni piqutituqat taimangaqnitaq tausat-ukiut-utuqaunia Dorset inituqliani tahamanu uanangani Qikiqtaaluk Qikiqtani: malguk takiniik tapkuat Norse kiluagikkutikhaq. Tamna kiluagipkut, hanahimayuq mitquanit ukiuqtqtumi ukaliup, tamna hivulliq naunaipkuta tapkuat inuit ukiuqtaqtuani Ukiuqtaqtua America pihimaniqhat atuqhaqninik atuqpakni tikittagauni ahiinit hilaqyuaqmi tapkunangaunganit pihimaniginahugini ukpigiyauyunit.

"Tahamna Ukiuqtaqtuq ilitquhilik ihumagiyauvaknia attakipyaknia tikittigitnialu nunalit avikhimania, ilagiya hilaqyuap tahamna tikittagauvalihaqnia qaplunaat nunatnit qangahaq qaphit hannatni ukiuni," Sutherland uqaqtuq. Piqutituqaligiyit atuqpakhimayuligiyitlu ihumagiyat tahamna ukiuqtaqtumi nunaqaqaqtut inuqutai pivaliayut tikittagauhimaittumik, tamnalu avatiliqutinut ahianguqni pityutauniqpaq hanayauninut ahianguqnit tahapkuat Inuit pitquhi inuuhiqmut.

Kihimik, Sutherland nalvaqpaliayuq ilavaliqninik naunaipkutat huliniit tikittautai himmauhiqtaqnilu tahapkuat Dorset tapkuatlu Inuit inuqutainit tapkuatlu Norse nunataqtiqtut Akukittumut tahapkunani amihuniqhani qaphit hannatni ukiuni. Tapkuat Hilaqyuaqmi Ukiuqtaqtup Ukiunga pipkaqta Sutherland pivikhanik attaqtuhivaliqni tapkuat ihumagiyauni tautuktuyaqni, atuqhugit amihunik huliqutauni havanguyuq taiyauyuq Inuit Atuqpakhimani: Hilap Ahianguqni Atuqpakhimayutlu Atatyutauni tahamani Ukiuqtaqtua Kanataup, AD 1000–1900.

Atuqtitlugu tamna IPY-ngi, Sutherland tapkuatlu piqutituqaliginiqmut havaqatai ahiinik havaliqtut atuqhugit utuqait ukiuqtaqtumi nunaliuyut hanatqikhagahuaqhugit inungnut atuqpakhimani talvangat mikhaani 1000 tikitlugu 1500. Talvuna atauttikkut pivigiyani, ikayuqtigiyai Marianne Douglas tapkuatlu Hilattuqhaivia Alberta tamnalu John Smol talvangat Queen's Hilattuqhaivik naunaiyaqtai nunavaluit tahigaqni haniani nunaliuyut, qiniqhutik naunaipkutaqnik atuqpakhimayuni avatiliqutinut hilagiyauyutlu, atuqpakhimayuligiyitlu qiniqtut tamatkikni Euro-Kanatamiuni atuqpakhimayunik titiqanik tapkuatlu Inuit uqauhiqnut atuqpakhimanit katitnahuaqhugit tapkuat unipkauhit huligiqatigikpakni tapkuat Inuit tapkuatlu European ilitquhi talvanga 1500 tikitlugu 1900.

Ilagiyai tahapkuat piqutituqat Sutherland naunaiqhimayai tahapkuat ilavaliqni takinit kiluagipkutit hanahimayut tapkuat Norse pitquhitut, ialkut naunaittut kikagipyaktut ipikhautit atuqtauvaktut ipikhaqninik haviit hanalgutit, alkuitlu kitittitit qiyuit tahapkuatut atuqtauvakhimayut tapkunanga Norse titiqninut himmiqtauhit niuvgutinut atuqtauvakni. Tapkuat ilavalui tapkuat taimanitat takukhaungittut niuvgutauyunut hunat, uqaqtuq. Takukhauni piniqhat tahapkuatut amiakut nunataqtunit.

"Pivat taimanitat Norse pinguqtihimani hinaani upaktauttaqnit tahamani Ukiuqtaqtuani Kanataup, immaqak pinahuaqhugit himmauhiqtaqni tapkuat Dorset inuqutai? Aivit aviviqtai, qinalugait tugaangi, aiviit amii, nannutlu amii atuqpiaqhimayut pinnagiyauni hunat tahamani Norse Akukittuqmiut niuvgutauttaqni tapkununga Europe atuqniani taimani pivigiyat."

Tamna apiqutaunia huli tamaitnut kiuyauhimaittuq, kihimik pilguqtuq pihimangitniqhauni Inuit hivuligiyai angunahuaqtiukaphungitni ilitquhiit qanugilititauhimani piluaqtumik avatigiyainut ahianguqnit.

"Kihimikli, tapkuat tatya pilguqtut niuviqtaqniqhauvaknit inuqutai pilaqpakhimayut ungahiktumut aulaqpakni, atuqtauvaktut pinahuaqhutik ilauttaqniq hilaqyuaqmi uumatyutauyunut taimani, tapkuatlu pilaqhimayuqhauyut katutyiqatigikni ukununga maniliugutauninut taimangat," Sutherland uqaqtuq.

Kangiqhimani tapkuat piqpiangunita qanugitni tapkuat atuqpakhimani Inuit ilitquhi atuqpiaqtuq, Sutherland uqaqtuq: "Una havangunia pihimayuq ihumagiyauninut tapkuat kangiqhimani tatya-uplumiuyuq ukiuqtaqtumi inuliqutit piyalgit ilittugini tapkuat atuqpakhimanit huliqpiaqpakni, qanugiliuqpiaqpaknilu atatyutigikpiaqnilu tahapkuat hivuagut ihumagiyauniunganit."


Return to Table of Contents

Ilai uqhut nakutqiyat ilaitnit

Nigini niqit aaniaqtailitigilaqtatit ayuqnaitpiangittuq— piluaqtumik Ukiuqtaqtumi, tahamani naliaknik niguaqtaqni ikitmata tamnalu, amihiqhanut, akituyut. Ilanga IPY-ngi havanguyuq ihuaqhihimani ilitpaligahuaqni tahapkuat ilai niqit pilaqni tahapkunanga Inuit Kanataup Kivataaniqhiit Ukiuqtaqtuani qanuqlu inuit niguaqpagiangi niqikhamingnik.

Tapkuat niqit pityutauyut uqhut, tahapkunanga ilitquhiit nutauniqhatlu pitaqvinit. Tamnalu IPY-ngi havanguyut taiyauyuq Urqsuk: Tamna Ahianguqpaliani Pitquhi Ukiuqtaqtumi Uqhut tapkuatlu Inuit Nigivaguhi. Pigaluaqtitlugu amihuniqhat tapkuat havanguyut havakni pibahuaqhimayut naunaiqni kitut uqhut pilaqni aktuanilu inuit aaniaqtailiniinut, naunaiyaiyit—inuitlu malgukni ukiuqtaqtumi nunaliuyuni—takutqikhaqtai hunat aktunigiyai niqit niguaqtaqnit.

Uqhut atuqpiaqtut piplugik malguk pityutauni. Ilangat aaniaqtailiniqmut-tugangayuq: tapkuat qanugittuni uqhut nalvagauyut iqalukni tagiuqmiutaqnilu angutikhani ikayuqtut hapuhimaninut timit uumatmut aukmutlu-tugangayunik ihuityutinut. Tamna aipa pityutauyuq atatyutilik avatigiyauyumut: amihut Inuit tuhaqhittiyut tautukninik ahianguqni uqhut atuqpiaqtuni angutaqni niqaitni angutikhat, piqatigiplugit ahianguqnit avatigiyauyunut.

Tamna hivulliq nunaliuyuni havangunia naunaiyaqni nunaliuyut havaktut naunaiyainiqmik nunalikni niqit niguaqtaulaqninik tapkuat Nain, Nunatsiavut. Kinguagut tamna naunaiyainiq pityuhi havaktauyut talvani Nain, tapkuat naunaiyaqtat havaktaukmiyut talvani Kangiqhugaapik Nunavutmi.

Tamna hivulliq atuqtakhaq tamatkikni nunaliuyuni havaktauyuq pinahuaqtunut ilagit pitaqninik hivuliqpaqhiutit tamaitnik takuyauni ilitquhinik ihumalutiniklu. Talvanga havaqatigit nunaliuyuni naunaiyaiyit ilihaqtitauyut. Tapkuat naunaiyaiyit apiqhuqtut ihuqhihimayunik apiqutinik tapkuat inuit ilitquhiinik uqhunut angutaqnutlu niqinut, tapkuatlu hunat tautukni nunamitniqmut. Tapkuat Kangiqhugaapikmi qanugitni huli naunaiyaqtauyut, kihimik tapkuat Nain qanugitni piyautqtut.

Nainmi, tapkuat naunaiyaiyit nalvaqtai tapkuat 20 pusauyut inuit ihumaluktut tapkuninga aktilanginik uqhut nigivaktamingni, piluaqtumik piplugit atulaqni atatyutai puvalaqpalianiqmut, aukhigiakitniqmut, uumatliuqniqmutluniit. Ahiittauq 45 pusauyut ihumalungitpiaqtut tapkuninga nigivakninik uqhut.

Piplugit angutat niqit, 83 pusauyut angiqtut tapkuat angutat niqit uqhui aaniaqtailitauniqhat niuviqvikni niuvianit niqit uqhuinit. Kihimik, amihuniqhat tahapkuat naunaiyaqtauyut uqaqtut tapkuat inuuhuktut inuit niginiqhauni niuvavikni niuviqtanik uqhunik, tapkuatlu 42 pusauyut uqaqtut, inmingnik, nigivagiaq mikitqiyamik angutat niqit uqhuinik taimangaunganit. Amihuniqhat inuit nigiyumaniqhauyut angutaqnik niqinik, kihimik pitaqni ayuqnaqhivaliayut, piplugit tahapkuat akituni angunahuaqniq piitnilu aulagutikhat angunahuagiami. Pitaqni niuvavikni niqit uqhui ayuqnaitniqhauyut.

Inuit apigiyaukmiyut tautukninut uqhut angutikhani angunahuaqtauyut niqikhanik. Amihut tuhaqhittiyut ahianguqni qanugitninut, ipyuni, aktilangilu uqhut, piluaqtumik tunnui tuktut. Taimaittut tautugauni pilat atuqniqattiaqtumik pityuhit nunaliuyunut munagini nunalikni avatigiyauyut ahianguqni.

Urqsukkut naunaiyainit naunaiyautit uqhunik angutat niqainik naunaigutauyut aaniaqtailininut ihuaqutai. Kihimik, naunaiyainiqmut naunaiyautit pityutaunginangittut nakutqiyamik niqittiagikni. Tuhaumattitni tapkuat tuhagakhat inungnut pitquplugit aniaqtailiniqmut niguaqtaqni angiyumik ilagiya tapkuat IPY-ngi havanguyut.

Tapkuat havanguyumi ilauyut havaktut pityuhiqnik atuqtitninik tapkuat tunini qanugitni naunaiyautit nunaliuyuni ilauyunut, aaniaqtailiniqmut ihumaliuqtit, munaqhiqaqviknilu munaqtiuyunut. Tuhagakhaliat nunaliuyunilu katimanit ilagiyai tapkuat upalungaiyautit. Tamnaluttauq qungialiugauyuq uniqkauhii taiyauyuq Urqsuk, Tamna Ahianguqpaliani Ilitquhi Ukiuqtaqtup Uqhui tapkuatlu Inuit Nigivauhi—qanikkut piyukhaq!


Return to Table of Contents

Kangiqhugaapik upalungaiyaqtuq atuqpalianinut tapkuatahianguqni avatigiyauyut

Hilaqyuami Ukiuqtaqtuq Ukiunga pipkaqtai naunaiyaiyit katitni quyagitnaq hilaqyuamit tahapkununga apiqutauyut atuqatigikni naunaiyainiqmut piyauyumayut. Ilagiyat tahapkuat IPY-ngi ilagit ilalgit katutyiqatigit tapkunangat aitnguyut Ukiuqtaqtumi nunaqyuat tapkuat piyumayut qiniqninik qanuq Ukiuqtaqtumi nunaliuyut aktuani ahianguqpalianinit avatiliqutit inungnutlu qanugitni. Nunaliuyut Atuqpaliani Qanugililaqnilu tahamani Ukiuqtaqtuqmiuni (CAVIAR-kut) tamna hilaqyuaqmi havanguyuq tapkuat pivaliahimayut hutqikni pityutit naunaiyaqni quyagitnaq Ukiuqtaqtumi. Pinahuaqtat nakuuniqhamik kangiqhimani nunaliuyut qanugililaqni ahianguqnitlu pinahuaqhugit ikayuqni pivaliatitninut hugiagutit upalungaiyautit atugakhaliatlu.

Kangiqhugaapik ilauyuq tahapkunani uuktutauyuq naunaiyainiqmik. Trevor Bell, naunaiyaiyi talvangat Memorial Hilattuqhaivik, havaqatigiyai nunaliuyut naunaiqninut akhugutauyut qanugililaqnilu ahianguqnit avatigiyainut, naunaiyaqni atuqpakhimani qanugiliuqni ahianguqnit, pivaliatitnilu anigutitaqni atugakhaliat. Atuqhugit ilihaqatigikniq havaqatigikhuni, apiqhuiniq, qauyihainiq ahiilu naunaiyainit, pivaliatitai atugakhaliat taphumunga Kangiqhugaapik.

Allatqit nunap qanugitni hivuganaqnit pittailitai nunaliuyut upalungaiyainiqmut pityutauvaknit hanatyutauyunut, tahapkuavaluit igluqpait apqutitllu talvani Kangiqhugaapikmi. Tahapkuat ilalgit tagiup hinaani imaukkautyaqnit huguivalianitlu, nunap qiqumainnaqnia huguqpaliania, kuukviuvaktut atatyutai pittailitit uvinganitlu huniumaiqni. Naunaiyaiyit havaqatigiyai nunaliuyut tikittaqninut nunat pittailitai havagutainut ilaliutiplugitlu nunaliuyuni atuqpalianinut upalungaiyautit.

Tamaitnut CAVIAR-kut naunaiyaiyit nalvaqtai tapkuat qanugililagutauyut allatqikni tahapkunanga nunaliuyunit quyagitnaq ukiuqtaqtup Ukiuqtaqtuani. Atauttikkutlu pivigiya, amihut Ukiuqtaqtumi nunaliuyut atuqatigiktut atuqtauvaktunik akhut allanguqtaqninik inuliqutit, maniliugutit avatiliginiqmutlu ahianguqni. Hugiaqtaqni ahianguqnit atuqpaktut allatqini hutqiyagikninik. Naunaipkutagilugu, inmiguqtut kiuttaqniqhat nunaliuyuni ihumalutauyunut tugangayut niqinut inuutyutauyunutlu. Nunaliuyut amihuiqniqhamik naunaiqtai naunaiyaqnit piyaqaqni nunalitlu puqtutqiyatlu kavamauyut hulivakniqhat tahapkununga hanatyutinut qanugilitnahuquqni.

ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ?

ᑕᐃᒪ ᑭᖑᓪᓕᖅ ᐊᖏᔪᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ ᓱᔭᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ, ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᕐᒥ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᑕᐃᒍᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒫᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᓂᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐱᑕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᒫᑐᓕᐊᒥ ᐄᐳᕈ 22-27, 2012. ᑲᑎᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᒪᑯᓄᖓᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ, ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᖅᑎᑦ, ᕿᒥᕐᕈᔨᑦ, ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑦ, ᓴᓇᔪᓕᕆᔪᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᖅᑎᑦ, ᒐᕙᒪᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦ ᐅᖃᒪᐅᑎᖃᕋᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ. www.ipy2012montreal.ca  


Return to Table of Contents

Anginiqhamik naunaiyainiq qauyiuhaqninik Inuit aaniaqtailini

Nunavummiut piyumayut aaniaqtailiniqmut tuhagakhat tapkuat ikayulat ihumaliuqninik hugiaqtaqnilu ahianguqnit aktuani nunalikmingnut. Atuqtitlugu IPY-ngi, McGill Hilattuqhaivik naunaiyaiyi Grace Egeland hivuliqtuq aaniaqtailiniqmut naunaiyainiq havanguyuq Nunavutmi, ikayuqtiqaqhuni ahiinik timiuyunik ilautitlugit Kavamatkut Nunavut tapkuatlu Nunavut Tunngavik Nanminilgit. Tapkuat pinahuaqtai Inuit Aaniaqtailiniqmut Nauniayaqni pitagahuaqninut tamaitnik takuyauni aaniaqtailiniqmut qanugitni inuutyutitlu qanugitni Inuit inuuyut Nunavutmi.

2007-mi tamnalu 2008-mi tapkuat naunaiyaiyit havaqatigit naunaiyaqtai 1,374 iglumiutagit tapkuatlu 1,923 ilikkuqtut 18 ukiunik ukiulgit avatanutluniit tapkunani 25 Nunavutmi nunaliuyuni. Tapkuat takuyai tamaitnut naunaipkutat aaniaqtailiniqmut, niqigiyai, uumatliugahuquqni tapkuatlu aukhigiaqlukni, ihumamutlu aaniagutit. Taimattauq naunaiyainiq atuqtaukmiyuq Nunavikmi 2004-mi, tapkuatlu IPY-ngi naunaiyainiq havaktaukmiyuq tapkunani Inuvialuit Nunatagaini Avikhimaniini tamnalu Nunatsiavut, taimatut tatya piyavut qanugitninut Inuit aaniaqtailini quyagitnaq Kanatamiuni Ukiuqtaqtuani.

Iglumiutagit quyagitnaq tikkuaqtauyut tamaitalu Inuit 18 ukiunik ukiulgit avataanutlu ilaulaqtut. Ilauyut pivaktut munaqhiqaqvikni takuyauninik talvani Kanatamiuni Hikuliqut Munaqti Umiaqpani Amundsen pulagangagit nunaligiyaqtik. Apiqhutit tapkununga iglumiutagit inugiakpallaqni, niqit pitaqtaqni, niqittiagikniq, angutaqnik niqit, nigivaguhit ilitquhi, ihumamut aaniaqtailiniq, nunaliuyuni inuuttiaqniq aaniaqtailiniqmutlu atuqpakhimani. Munaqhiqaqvikni uuktugainiq ikihimapluni talvani umiqpakmi ilalgit allatqinik uuktugautit naunaiyaqninut aungita hakugikni, tikliktaqni, augikni aukhigiakluknilu hivuganaqnit, timi uuktugaqni, niqittiagikni qaugitni halumailgunutlu hatqiqpakni. Naunaiyaiyit pivakmiyai Nutaqat Inuit Aaniaqtailiniqmut Naunaiyaqni Nunavutmi takuninik nutaqat ukiulgit 3 talvunga 5. Tamna naunaiyainiq pinahuat niqittiagikniqmut aaniaqtailiniq, aaniaqtailiniqmut piguqniq haunitlu, takpikni aaniaqtailiniqmutlu atuqpakhimani.

Ilai qanugitni tahamangat Nunavut Inuit Aaniaqtailiniqmut Naunaiyainiq iniqniqnik:

 • 75% ilauyut inuuyut inungnut iglugiyauyuni. Amihut angilgat piyalgit angiyumik hanayaqaqni. Ilagit nutagalgit atuqpakhimayut iglumiutagit inugiakpalaqninik.
 • Tapkuat atuqpakniqhat iglumiutagit pihimayut 4.6 inungnik. Ahiini Kanatamiuni iglumiutagit tapkuat qaphiuni tamnauyuq 2.5.
 • Inuktitut atuqtauniqhaq uqauhiq atuqtauyuq Nunavutmi angilgaqni, tukligiyalu Qaplunaatut.
 • 90% iglumiutagit higaqtut, atuqpakniqhatlu malguk higaqtik atuni angilgaqni.
 • Niqit pilaqnity ayuqnagutauyuq. Havangittut, maniliuttiangittut akitunilu niqit pityutauniqpat niqit pitagaulaqninut.
 • Ilauyut piyumaniqhat nigininik angutat niqit kihimik akituni pitaqni atyuqnagutauyut.
 • Avataani 75% iglumiutagit atuqatigiktut angutaqnik niqinik ahiinut nunaligiyamikni.
 • Avataani 70% ilauyut unniqtai aaniaqtailiniqtik naamaktugiplugu nakuqpiaqtugipluguluniit.
 • Aukhigiaqlukniq, kansaqaqniq, aunga puqtuvalaqnia tikliqnia puvalavalaqniqlu atuqtauvakniqhat aaniaqtailiniqmut ayuqhautit.
 • Talvani havaguhiqmi hivuagut naunaiyainiq, 84% ilauyut pihuktut tapkunani 5 uplut hivikitniqhamik 20 minitsinik.
 • Amihuniqhat ilauyut taiyauyut puvalavalaqni puvalaqpiaqniluniit.
 • Amihut aqnat piyut "hivuganaqtut" qitimikni hilikpalaqni.
 • Inutqutniqhat ilauyut (avataani 40) niginiqhauyut angutaqnik niqinik inuuhuktuniunganit ilauyunit (tungani 40).
 • Tikitqayaqta 80% iniqniit niuqaqpaktut imigaqnik talvani tatqiani hivuagut naunaiyainiq uqaqhutiklu niuqaqpakniq 2 tikitlugu 3 havigalinuit imigaqnik upluq tamaat.
 • Tapkuat amihuniqhat Inuit piyalgit havautiqaqninik D.
 • Tingmigaluktunit aniagutit atuqtaungitniqhat Nunavutmi.

Return to Table of Contents


Nunaa Tahiit kuukap Avatiqaqatigiinngninngalu

Qikiqtaalukmi nunaliuyut havaktut nunap qiqumaitnaqnianik munaqhiniqmik

Qikiqtaalukmiut nunaliuyut ilauyut atuqpiaqtumik naunaiqhimaninik ahianguqni nunap qiqumaitnaqnianik tahamani Ukiuqtaqtumi. Ahianguqnitlu atuliqtut. Atuqtitlugu tamna Hilaqyuaqmi Ukiuqtaqtup Ukiunga, naunaiyaiyit ilauyut taphuminga hilaqyuaqmi havanguyuq taiyauyuq Tamna Uunaqnia Qanugitnia Nunap Qiqumaitnaqnia piplugit uunaqninut uuktuqni qiqumania nunap tamaitni quyagitnaq hilaqyuaqmi. Naunaiqtai?

"Tapkuat ilauyut piqaqtut uunaknipyakmik," uqaqtuq Antoni Lewkowicz, tamna nunap qiqumaitnaqnianut naunaiyaiyi talvanga Hilattuqhaivia Ottawa. "Uunaqhivaliayuq."

Ilanga tamna nakuuniqpaq hivituyumut nunap qiqumaitnaqnia titigaqhimayut Kanatami tapkunangaqtut Kanatamiuni Anguyaktit Havakviat (CFS-kut) Alertmi tahamani uanaqniqpangani Ellesmere Qikiqtaq, uqaqtuq Kanatamiuni havanguyuq hivuliqtiuqatauyuq Sharon Smith tapkunangat nunaligiyit Naunaiyaiyit Kanatami. "Tapkuat titigaqhimani tapkuat CFS-kut Alert avataanittut 30 ukiunut hivituni titiqhimaplutiklu tahamna qayuqnaqniq nunap qiqumaitnaqnia (-12 talvunga -15°C) uunaqhivaliqtuq, piluaqtumik taimangat 1990-nit, aktilanganut tamna 0.1°C ukiuq tamaat."

Tatya, ikayuqtigiplugit tapkuat Nunavut Kavamatkut nunaliuyutlu tahamani Qikiqtaalukmi, Alert ilauyuq havaqatigigutini tapkuat ilalgit siksit nutat nunaliuyuningaqtut nunap qiqumaitnaqnianut munaqhiviuyut inigiyai. Ilagiplugit tapkuat IPY-ngi havanguyuq, Qikiqtaalukmi nunaliuyut ilauyut niguaqhiniqmik ihuaqhaqniniklu tapkuat nutat munaqhiviuyut inikhai. Kayuhiniaqmiyutlu ilauttaqniqmik aulaninik tahapkuat. Tapkuat ilaliutini nutat inigiyai, atatyutiplutik tapkununga tatya atuqtut inigiyai talvani Alertmi, pingugutauyut uananganit-kanangnanganut pityutikhat munaqhiniqmut tahamani kivaliqpaqhiqtuni Ukiuqtaqtuq attaqtuyuq tahamangat uanaqkhiqpanga Quebec tahamunga uanakhiqpanga Ellesmere Qikiqtaq.

Tuhagakhaliuqtauyut tahapkunangat inigiyainit atuqtauniat qauyimayiuyunit hanatyuhikhanut pivaliatitninutlu hilap ahianguqninut atuqpaliayukhat upalungaiyautit, tahapkualuttauq munagini qanugitnit nunap qiqumaitnaqnia quyagitnaq hilaqyuaqmi, Smith uqaqtuq.


Return to Table of Contents

Nunaliuyut atuqpiaqtut ilauni tapkunani naunaiyautit havanguyuq

Ilanga tamna atuqpakniqhaq nalautaqtauyuq qanugitnikhai hilap ahianguqni tapkuat uananganut tugaqpaliani napaqtulikmit. Kihimik taimaitniaqa? Atuliqtaqqaluniit? Tapkuat IPY-ngi havanguyut, PPS-ngi Ukiuqtaqtuq Kanatami, ihuaqhaqtai qanugiliuqni tahapkuat apiqutit. PPS-ngi tukilgit Tatya pityuhiit, Qangiqtut ahianguqnit, Attaqtunianutuunaqniq allatqikni tahamani Ukiuqtaqtumi kiklilittautainut inaitni tukiqaqhunilu, piluaqtumik, hunat aktuanigiyai tapkuat ahianguqnit napaqtulikmit manigainaqmut.

Nunavutmi, PPS-ngi Ukiuqtaqtuq Kanata ikayuqtauyut tahapkunanga nunaliuyuniittunit havanguyuq taiyauyuq Piksat Nauhimayutlu Akuniuninit Pivigiyainits (PPTT-ngi), tapkuat takuyai aktuanit ahianguqninit napaqtulik aaniaqtailiniqmut inuuttiaqninutlu ukiuqtaqtumiut. PPTTngi ilalgit amihunit tiguttaqninit naunaiyainit, ilagiplugitlu tamatkiknik qaplunaat naunaiyainiit nunaliknilu ilihimaniit.

Talvanga 2007 tikitlugu 2010, nunaliuyut talvani Sanikiluaq tamnalu Kinngait (Cape Dorset), piqatigiplugitlu qaplunaanit naunaiyaiyit, katitiqtai tukiliuqhugitlu nunalikni nunagiyai qanugitni piksaliuqhugit nautiatlu. Tuhagakhat titigaqtauyut tutquqtauplutiklu, tapkuatlu tuhagakhat atuqatigigutauyut nunaliuyunut ilauyunut atuqhugit allatqit pityuhit, tahapkuavaluit tuhagakhanut puqhimayut tuniuqaqni ilihaqviknut, nunaliuyuni havaqatigiknit, tapkuatlu amihunut-upluni nunamittaqnit hiniktaumanit ilihaqatigikhuni.

Talvani Qamani'tuaq (Baker Lake), IPY-ngi pinahuaqtut ilalgit atuqatigikniqmik tuniuqaqnilu PPTT-ngi tuhagakhat, piqaqnit, havagutitlu pitquplugit nunaliuyut ilauttaqni ayyikkutapyaini pityuhit katitiginiqmut naunaiyaqnilu nunalikni nauttiat allatqiktut nunamiklu piksaliuqniq.

In Nunavut, and elsewhere in the Canadian North, what is happening to the treeline is complicated and not entirely dependent on climate, says project leader Karen Harper of Dalhousie University. In some places, the boundary area where forest gives way to tundra is moving. Elsewhere, there's no sign of change, despite increasing temperatures.

"Atuqpiaqniqhaq naunaiqtavut kayuhiyut anginiqpat aktilangi allatqiknit."

Ilihimavit?

Tamna uananganiqpaq nunap qiqumainaqnia munaqhiviuyuq tahamani hilaqyuaqmi tapkuat nunamut ikuutaqhimayut putut aulatauvaktut tapkunani 30 ukiuni talvani Kanatamiuni Anguyaktit Havakviat Alert Nunavutmi.


Return to Table of Contents


Nayugakhanginnik havakhaqhiuqtiuyut hanalrutinginniklu pipkaitjutauyut Laisiutikhangillu

Naunaiyainiq annaktitiniqmutlu nutanguqni tapkuat IPY-ngi

Quanaqut tapkuat Hilaqyuaqmi Ukiuqtaqtuani Ukiunga ikayugutit maniktakhat tapkunanga kavamatuqatkut kavamaitnit, Nunavut pitaqhimayuq angiyumik nutanguqninut tapkuat qiniqtit annaktitiyitlu pilaqnit: 12 nutat haantait atuqtauyukhat ayuqnaqtunut aputmi hikuplu qanugitnini.

Tapkuat Argo Avengers ingilgalat aputip qangagut mihalukkutlu, puktalaqpiaqhutiklu ikaqtuqninut mikiyut tahiit kuugauyatlu. Tapkuat piluaqtumik atuqniqaqpiaqtut upingami, pititlugit tamatkiknik qainat sikiitutlu atuguminaitnini. Tahamna piyagangat mikhaai 40 pusauyut qiniqtit annaktuiyitlu aulatauni atugangata, uqaqtuq Ed Zebedee, maniyauyuq tapkunani Nunavutmi Haputtiyit Kivgaqtutit havakviatni.

Tapkuat akhalutit iniqaqtut talvani Arviat, Ikaluktutiak, Iglulik, Mittimattalik, Taloyoak, Kangiqhiniq, Sanikiluaq, Pangnirtung, Kugluktuk, Iqaluit, Nauyat tamnalu Qamanittuaq.


Return to Table of Contents

Ikayuqtuqni qanugilitnaittumik aulaqnit tapkuat IPY-ngi naunaiyaiyit

Naunaiqmat tapkuat Hilaqyuaqmi Ukiuqtaqtuq Ukiunga pipkainiaqni tikittaqnit amihuqpianik naunaiyaiyit tahamunga Ukiuqtaqtumut, timiuyut tahapkuatut Piliihimat (RCMP-kut) tapkuatlu Hikuliqutit Munaqtiuyut pigiaqtut hannaiyainiqmik. Taimangat 2007-mi hannat naunaiyaiyit ilauyut amihuni tapkuat IPY-ngi havanguyut havakhimayut quyagitnaq Nunavutmi. Amihuniqhat tahamungauhimayut aulaqhutiklu qanugilihimaittumik, kihimik ikayuqtugauyut tahapkunangat havagutauyunit nunaliuyuningaqtunit igininaqtunut hugiaqtaqnit havaqatiginit.

"Quanaqut tapkuat IPY-ngi maniktai, pilaqhimayugut havagutikhainik atuni Hikuliqutit Munaqtiuyut umiaqpai tahamani Ukiuqtaqtumi atuqniqhauyunik qiniqniqmut annaktuiniqmutlu hanalgutinik ilautitlugit qagitauyat, puktatit atayut, humiliqak hivayautinik GPS-lu tugagutinik," uqaqtuq Jack Kruger, qiniqtit annaktuiyit kamayiat tapkunani RCMP-kut. Ilagiplugitlu, tapkuat RCMP-kut atuqtitai tuhatyutit ilahaqni nunaliuyuni. Tapkuat Hikuliqutit Munaqtit ihuaqhihimayai 5 qayait talvani Pangnirtung, Ikaluktutiak tamnalu Kangiqhiniq.


Return to Table of Contents