Government of Canada | Gouvernement du Canada
Symbol of the Government of Canada | Symbole du gouvernement du Canada


ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᑕ ᑲᔾᔨᐊ ᐊᕐᕌᒍᐊ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖓVersion Inuktitut

PDF Version PDF Format (856 Kb, 16 Pages)

To read the electronic version of a document in PDF format, you will need to use Acrobat Reader. You can download   and install the free reader from the Internet Website of Adobe Systems Incorporated.

Please visit Access Adobe   to help make PDF files accessible to screen reading utilities. These tools convert Adobe PDF documents into HTML or ASCII text which can then be read by a number of common screen reading programs that synthesize text as audible speech.


Table of Contents


ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑎᒥᐅᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑕᑯᓇᑉᐳᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ

ᐋᒡᒌᓯ 2010-ᒥ, 77 ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪ 45 ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᑦ, ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᓯᑯᒨᖃᑎᖃᓚᐅᖅᐳᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᕐᒥ ᐃᑭᒪᓪᓗᑎᒃ ᐴᓗ ᐊᒻᐹᓴᑐᒧᑦ ᐅᐊᓐᓇᖅᐸᓯᐊᒍᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᒍᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ. ᐊᑕᐅᓰᑦ ᐱᖓᓱᐃᓂ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔫᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓃᖔᖅᑐᑦ ᑐᓐᖓᓱᑦᑎᑦᑎᔨᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥ ᒪᕐᕉᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᓐᓂᒃ ᐳᓚᕋᒍᑕᐅᑎᓪᓗᒍ.

ᑕᐃᓐᓇ ᑕᑕᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᐃᓚᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᑯᓂᖓ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᓂᐅᕐᕈᑲᑕᓐᓂᖅᒃ, ᓯᔾᔭᒧᑦ ᑐᓚᖃᑦᑕᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᐊᒥᓱᒃᑲᓂᕐᓂᓪᓗ. ᐱᓕᕆᓪᓚᑖᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖃᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᖃᑎᑖᕐᕕᒃᓴᖃᕐᓂᖓ ᐃᓅᓯᓕᒫᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑕᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ. ᐱᔪᒥᓇᕈᑎᖏᑦ ᐃᓚᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒃ ᑰᔾᔪᐊᕐᒥ, ᑭᓐᖓᐃᑦ, ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ, ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖓ, ᐊᒻᒪ ᑕᑯᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᒪᑯᓂᖓ ᑎᒻᒥᐊᑦ ᐃᒫᓅᓲᑦ, ᐊᐃᕖᑦ, ᓇᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕖᑦ.


Return to Table of Contents

ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᓇᔪᖅᑕᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᖓᓯᑦᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᑕ ᓄᓇᖓ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᕝᕕᐊᕈᑎᑕᖃᕈᑕᐅᕗᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ - ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᓗᐊᖅᐳᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᑕ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᒃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ. ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓ ᐊᑐᕐᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᓂ ᓄᓇᓃᑦᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᒥᖅᑲᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ. ᖃᑦᑏᓐᓇᕈᓗᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᔾᔪᑕᐅᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᕗᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᑦᑐᐊᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᓐᖐᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᕐᒥ ᐊᓯᕈᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥᑦ ᐃᓚᐅᕕᐅᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᑎᓴᒪᐅᔪᖅᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᕐᒥ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᓂ.

ᑖᓐᓇ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᓐᖐᑦ (ᕌᖏᕗ) ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ, ᐊᖏᔪᖅᑳᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑦ ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓇᓱᒍᓯᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᖅᓯᓂᖏᓐᓂᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᕐᒥ ᐊᓯᕈᖅᑐᑦ ᖃᓂᒋᔮᓃᑦᑐᓂᒃ 20 ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᖄᖓᓂ ᑲᑎᕆᓂᕐᓂᒃ ᓄᔪᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᒃᑐᓂᒃ. "ᑐᑭᓯᓇᓱᒃᑕᕗᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓱᕐᕋᐅᑎᓂᖃᖅᑐᑦ ᓇᔪᒐᖃᑎᒌᑦ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᑲᑎᕆᓃᑦ, ᑕᒪᐃᑕᑲᓴᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪ ᖃᑦᑏᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᒻᒪᑕ," ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑖᓐ ᕋᓱᓪ, ᔫᑳᓐᒦᑦᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨ ᑳᒪᒃᑯᓐᓄᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᖄᖓᓂ ᕌᖏᕗ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᖃᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑎᒌᑦ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅᑕᖃᖅᑎᓐᓇᒍ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐱᑕᖃᓕᕈᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᑕᐃᒫᒃᓴᐃᓐᓇᓕᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᕐᒧᑦ. "ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᓇᒻᒥᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐆᑦᑐᖅᓯᔾᔪᑎᖃᕐᒪᑕ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖃᐅᖅᑐᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ. ᑐᕌᒐᐅᕗᖅ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᓯᖃᕋᓱᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᑕᐃᒫᒃᓴᐃᓐᓇᖅ," ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᕋᓱᓪ. ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ, ᑳᒪᒃᑯᑦ ᓴᓇᓚᐅᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᓂᒃ, ᑲᑎᑎᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐅᖅᓴᔾᔪᑎᓂᒃ ᑕᕐᕆᔮᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᓇᒥᓕᒫᖅᑐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᖅᑐᒋᑦ ᑎᑎᑦᑐᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑎᒥᖏᑕ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᑕ, ᑐᒃᑐᐃᑦ ᐃᓗᓯᖏᑕ, ᑲᑎᕆᓃᑦ ᐊᖏᑎᒋᓂᖏᑕ, ᕿᑐᕐᖏᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᖁᔪᑦ ᐊᒥᓲᑎᒋᓂᖏᑕ, ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᒥ ᐊᓯᕈᖅᑐᑦ ᐊᑦᑐᖅᓯᓂᖃᖅᑐᑦ ᑐᒃᑐᓂᒃ.

ᐃᒻᒪᖃ ᓂᕆᐅᓇᕆᔭᐅᔪᒥᒃ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓯᒪᕗᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ - ᓇᔪᒐᐃᑦ, ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖅ, ᓂᕿᑐᓲᑦ, ᐋᓐᓂᐊᑦ, ᓴᓇᔪᓕᕆᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖏᑦ, ᓯᓚ, ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓ, ᓱᕈᕐᓂᖅ - ᐊᑦᑐᖃᑦᑕᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ

ᐊᒥᓱᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᑐᕚᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᖁᓐᖏᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᑎᒍᑦ, ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒥ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ, ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᓵᓐᖓᓚᐅᕆᕗᑦᑕᐅᖅ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᖑᓇᓱᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. "ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᓐᓂᖏᑦ ᓄᔪᐊᖅᑐᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᓐᖐᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓂᖅ ᖃᓄᖅ ᓴᐳᑎᔭᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔭᓕᕋᐃᑉᐸᑕ," ᐅᖃᕆᐊᒃᑲᓂᖅᐳᖅ ᕋᓱᓪ.

ᑲᕙᕙᓯᑲᒫᔅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓄᑦ ᑐᒃᑐᒐᓱᓲᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᓛᓯᑲᒥᑦ ᓄᓇᕕᒻᒧᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᕐᕆᔮᑎᒎᖅᑐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᑕᐃᒍᖅᑕᐅᔪᒧᑦ ᐃᒫᒃ ᓂᐱᖏᑦ ᑐᒃᑐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓄᐃᑦ. ᑕᕐᕆᔮᑎᒍᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ, ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᑕᕐᕆᔮᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᒃᑐᓄᑦ, ᖃᓄᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑦᑐᐊᓂᖓᑦ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᒻᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᒻᒪᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐊᓯᕈᕐᓂᖅ ᐊᑦᑐᖅᓯᓂᖃᕐᒪᖔᑦ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᒫᓃᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ.

ᑐᓐᖓᕕᖃᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᖓᕙᒥ, ᓯᑏᕕ ᑰᑕᐃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᔾᔪᐊᖅ ᓚᕚᓪᒥᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓯᒪᕗᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᑕᑯᓂᐊᕈᑕᐅᔪᒧᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᓇᔪᒐᖃᑎᒌᑦ ᓯᕗᓕᖅᓱᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐆᑦᑐᖅᓯᖃᑦᑕᓂᒃᑯᑦ. ᑰᑕᐃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᓂ ᐊᑐᖅᐳᑦ ᓯᕗᓕᖅᓱᕈᑎᓂᒃ ᐆᑦᑐᖅᓯᔾᔪᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᕐᒥ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᓐᖐᑦ ᓇᔪᒐᖃᑎᒌᑦ. ᑐᒃᑐᐃᑦ ᑲᑎᕆᓃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᒪᑕᓕ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᓂ, ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᔪᖅᑳᑦ ᐱᔪᒪᕗᑦ ᐊᒥᓱᒃᑲᓂᕐᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᒐᕐᓂᒃ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᑲᑎᕆᓃᑦ. ᐱᔭᕇᕋᓱᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓂ, ᐱᓚᐅᖅᐳᑦ 100-ᖑᓗᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓵᒃᓴᓂᒃ ᐊᒥᓲᑎᒋᓂᖃᖅᑐᓂᑦ ᐅᖓᑖᓂ 50 ᑲᑎᕆᓂᕐᓂᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ.


Return to Table of Contents

ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᑯᕕᒻᒧᑦ ᐊᑑᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᕗᑦ

ᐱᒋᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓ, ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᑯᕕᖓ ᑰᔾᔪᐊᕐᒥ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑎᖃᓚᐅᖅᑐᖅ. ᑕᐃᑲᓂ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᑯᕕᒻᒥ ᓴᓇᔪᒥᓂᐅᕗᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᕕᖓᓐᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᐱᓯᒪᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᓐᑐᓂᐊᒃᑰᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓕᕆᔾᔪᑎᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᔾᔨᕕᒻᒨᖅᑲᐃᔾᔪᓯᖅ ᓱᓕ ᐋᖅᑭᑎᐊᖅᓯᒪᓚᐅᓐᖏᒻᒪᑦ. ᓇᓂᓯᓇᓱᓐᓂᖅ ᓇᓕᐊᓐᓂᓚᑦᑖᖅ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᑯᕕᒻᒥ ᐱᒡᒐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ.

ᑕᒪᒃᑯᐊᓕᒫᑦ ᐊᓯᕈᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓕᕆᔾᔪᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᑯᕕᖓᓐᓂ ᓴᓇᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᒥᑦ, ᓱᕐᕋᐅᑎᔪᒥᒃ ᐃᓕᔾᔨᕕᒻᒨᖅᑲᐃᔾᔪᑎᒥᒃ. ᒫᓐᓇ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᓕᖅᐳᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᑯᕕᒻᒥᑦ ᐊᑐᖅᑐᖃᕐᓗᓂ ᐅᖄᓚᕕᓐᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᐱᔭᐅᓲᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓕᕆᔾᔪᑎᒥ ᕿᓂᕐᓗᓂ. ᑎᓴᒪᐅᔪᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐱᒋᐅᖅᓴᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ in ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐃᑦ, Nunavik Bibliography   ᒫᓐᓇ ᐃᓗᓕᖃᓕᖅᐳᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ 6,200 ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ, 1,480 ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᑉ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᑯᕕᖓᓃᑦᑐᑎᒃ.


Return to Table of Contents

ᕿᓚᓗᒃᑲᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᕗᑦ

ᕿᓚᓗᒃᑲᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᕕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓴᖅᑭᐊᔾᔪᑕᐅᕗᑦ ᓄᑖᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᐊᑦᑐᑦ, ᖃᑯᖅᑕᐃᑦ ᐳᐃᔨᑦ ᐃᑯᐊᖓᓂ ᐃᒪᐅᑉ ᐃᓅᓯᖏᑕ.

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᕐᒥ ᓯᕿᓂᕐᒥᐅᓂᓗ, ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᖅᑐᑦ ᒪᐃᒃ Hᐋᒧᒥᒃ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒥᐅᑕᕐᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᖅᑭᒃᓯᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᑦ ᕿᓚᓗᒃᑲᓄᑦ ᓈᓚᐅᑎᓂᒃ ᑐᓵᔾᔪᑎᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᕿᓚᓗᒃᑲᑦ ᓇᒻᒦᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓈᓚᐅᑎᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᓚᓗᒐᐅᔭᖏᑕ ᖃᖅᑯᐊᖏᓐᓄᑦ ᕿᓚᓗᒃᑲᑦ ᑐᓂᖏᓐᓂ.

"ᐃᓛᒃ ᐊᔾᔨᑲᓴᖓ ᐳᑐᓯᓂᐅᑉ ᓯᐅᑎᓐᓂᒃ," Hᐋᒧ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᕿᓚᓗᒃᑲᑦ ᓇᒧᓐᖓᑕᕐᓂᖏᑕ, ᕿᓂᕈᓯᖏᑕ ᓂᕿᒃᓴᒥᓐᓂᒃ, ᓇᒥ ᐅᑭᐅᖅᓯᐅᐸᒻᒪᖔᑕ, ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓛᑦ ᓂᓪᓕᓇᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᑕᕆᐅᖑᑎᒋᓂᖓ ᐃᒪᐅᑉ ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᓄᓇᒦᑦᑐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒻᒨᖅᑳᕗᑦ, ᑕᐃᒃᑯᓇᓐᖓᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᖃᑦᑏᓐᓇᕈᓗᐃᑦ ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᑭᖑᓂᖓᓂ.

ᑭᓯᐊᓂ Hᐋᒧᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᑐᕚᖃᕆᐊᖃᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓᑐᐊᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ. ᕿᓚᓗᒃᑲᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕆᔾᔪᓯᖓᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓄᑦ ᑕᐃᒪᓐᖓᑐᖄᓗᓂᑦ ᐅᑭᐅᖓᓴᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ. ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑑᑎᖃᓚᐅᕆᕗᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᕿᓚᓗᒃᑲᑦ ᐱᐅᓯᖏᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᔪᓂᒃ ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒥ ᑲᑎᖅᓱᒐᕐᓄᑦ ᓄᐊᑕᐅᔪᓄᑦ ᓈᓚᐅᑎᒃᑯᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐱᑕᖃᕈᑕᐅᓯᒪᓕᕇᖅᑐᖅ ᓄᑖᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ. ᓯᕗᓕᖅᓱᕈᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᕈᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᕿᓚᓗᒃᑲᑦ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᐊᓂᒥᐅᑦ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᑉ ᐃᓛᒃᑰᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᓚᓗᒃᑲᓂᑦ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᐊᓃᑦᑐᓂᑦ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᑉ, ᐊᒻᒪ ᓯᕿᓂᕐᒥᐅᑦ ᕿᓚᓗᒃᑲᑦ ᓱᓕ ᐃᓛᒃ ᓯᕗᓕᖃᑎᑎᒌᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕆᕗᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᕆᕗᑦᑕᐅᖅ ᓯᕿᓂᕐᒥᐅᑦ ᕿᓚᓗᒃᑲᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᑲᖏᖅᓲᒦᖏᓐᓇᐸᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᖅ, ᐃᓛᒃ ᕿᓚᓗᒃᑲᓪᓕ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓚᖓᓂᑦ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᑉ ᐊᐅᓪᓛᖃᑦᑕᕋᓗᐊᖅᑐᑎᒃ ᒪᓕᒃᑐᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᒥᒃ.

ᐅᑭᐊᒃᓵᒃᑯᑦ, ᐊᐅᓪᓛᔪᑦ ᕿᓚᓗᒃᑲᑦ ᓵᖓᒎᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᓯᔾᔭᐅᑉ ᐅᐊᓐᓇᒧᑦ ᑰᑦᑐᑦ ᐃᖏᕐᕋᓃᑦ ᓱᑲᓕᐅᒥᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᖃᐅᔨᕚᓪᓚᐅᖅᐳᑦ. ᑕᐃᒪᓕ ᖃᖓᒃᑰᓂᖓ ᐊᐅᓪᓛᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑕ ᒪᓕᒃᑑᔮᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᓂᓪᓕᓇᕐᓂᖓᓂᒃ, ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓ ᓱᕐᕋᐅᑎᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᕿᓚᓗᒃᑲᑦ ᐊᐅᓪᓚᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐊᑦᑐᖅᓯᓂᖃᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᖑᓇᓱᕝᕕᒃᓴᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ.


Return to Table of Contents

ᑎᒻᒥᐊᑦ ᐃᒫᓅᓲᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᓇᒧᓐᖓᑲᑕᒃᑲᐅᕗᖅ

ᐅᑭᐅᒐᓴᓐᓄᑦ ᖁᓕᐅᓗᐊᖅᑐᓄᑦ, ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦ ᑎᒻᒥᐊᓂᒃ ᐃᒫᓅᓲᓂᒃ ᐱᑭᐅᖃᓲᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓵᖏᓐᓂ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ, ᐊᒻᒪ ᓛᐸᑐᐊ. ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓚᓚᐅᖅᑐᑦ ᓱᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᑎᒻᒥᐊᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᑭᐅᖃᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ. "ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᓐᖏᑦᑐᒍᑦ ᓇᒧᓐᖓᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᐅᑭᐅᕐᒥ," ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒥᒧᐊᕆᐊᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᔾᔪᐊᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐱᐅᓪ ᒫᓐᑎᕕᑦᓯ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᑕᐃᒍᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒫᒃ ᖃᓄᖅ ᑎᒻᒥᐊᑦ ᐃᒫᓅᓲᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐆᒪᔪᑦ ᓄᖅᑭᐅᕐᕕᖏᑕ ᐊᓯᕈᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᒫᓐᑎᕕᑦᓯ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᓂ 200-ᓂᒃ ᐊᑉᐸᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᑎᓱᕈᑎᓕᖅᓱᐃᔪᒥᓂᐅᕗᑦ ᓄᐊᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᒦᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ. ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᒥᐅᓐᓗᑎᒃ ᐊᒥᓲᓂᖅᐹᖑᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᐅᑦᑎᓱᕈᑎᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᒥᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᖅᑐᒋᑦ ᑲᑎᖅᓱᒐᐃᑦ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᖅᑐᑎᒃ ᓇᒦᓐᓂᕐᒪᖔᑕ ᑎᒻᒥᐊᑦ.

ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓇᐅᑦᑎᓱᕈᑏᑦ ᐱᑕᓕᒥᓃᑦ ᓂᕆᐅᓇᑦᑎᐊᖏᑦᑐᓂᒃ. ᑕᑯᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᐊᑉᐸᐃᑦ ᐱᑭᐅᓖᑦ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᕐᒥ ᐊᐅᓪᓛᕙᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᐅᕙᓐᖓᑦ ᑭᓯᐊᓂᑭᓯᐊᓂ ᐊᓂᒍᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓅᕖᕝᕙ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᒋᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᑏᓰᕝᕙ, ᓰᑏᕝᕙᐅᓐᖏᖔᖅᑐᒥ ᑖᓐᓇ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᖅ. ᑕᒪᐃᑕᑲᓴᒃ ᐊᑉᐸᐃᑦ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᐸᓐᓂᑦ ᐅᑭᐊᓪᓕᕙᑉᐳᑦ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᒪᖓᑕ ᐊᒻᒪ ᐅᐊᓐᓇᖅᐸᓯᐊᓂ ᓛᐸᑐᐊᑉ ᐃᒪᖓᑕ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᑭᐅᓕᓐᓃᖔᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᐊᐅᓪᓛᕙᑦᑐᑦ ᑎᑭᐅᑎᓪᓗᑎᒃ ᓂᐅᐸᐅᓪᓛᓐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓛᐸᑐᐊᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓐᓄᑦ ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ ᐅᑭᐅᕐᒥ.

ᒫᓐᑎᕕᑦᓯ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᒻᒥᐊᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔭᓐᓂᕋᖅᑐᒋᑦ ᓄᖅᑭᐅᕐᕕᖏᑕ ᐊᓯᕈᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᔪᖃᒐᓚᑦᑎᓪᓗᒍ ᒪᑯᓂᖓᒐᓚᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᐃᑦ ᑯᕕᔪᑦ ᐅᖓᓯᒌᓂ ᓱᑐᐃᓐᓇᕐᒦᑦᑐᓂ ᐅᑭᐊᓪᓕᕕᖏᓐᓂ, ᐊᐅᓪᓛᔭᕆᐊᖃᖅᐸᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒧᑦ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕆᐊᖅᑐᑎᒃ ᐅᑭᐅᕐᒥ.

"ᐅᓪᓗᑕᒫᕐᓕ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕆᐊᖃᖅᐸᑦᑐᑦ ᓇᑭᑦ ᓂᕿᑦᓴᓂᕝᕕᒃᓴᐅᒻᒪᖔᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐅᓪᓗᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᓂᕆᓚᐅᓐᖏᓪᓗᑎᒃ," ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ. "ᐱᔪᓐᓇᖏᒃᑯᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑐᖁᓗᑎᒃ."

ᐊᑉᐸᐃᑦ "ᓇᒧᓐᖓᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖑᐊᑦᑕᓯᓐᓇᖅᑐᑦ," ᒫᓐᑎᕕᑦᓯ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᐅᓴᓐᖑᓗᐊᖅᑐᓂᒃ ᑭᓚᒦᑕᓂᒃ ᐅᖓᓯᑎᒋᓂᓕᒻᒧᑦ ᓱᓕ ᐅᑎᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐱᑭᐅᖃᖅᕕᒋᓲᑐᖃᕐᒥᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕿᑦᓴᖅᓯᐅᕐᕕᒋᓲᒥᓐᓄᑦ.


Return to Table of Contents

ᐊᑐᕐᓂᖅ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᓂᒃ ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᕈᑎᒋᓇᓱᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᖃᓄᐃᒍᑎᖃᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᑦ ᓄᖅᑭᐅᕐᕕᖏᑕ, ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᑐᑭᓯᓇᓱᓐᓂᖅ ᐃᓅᓯᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐊᓯᕈᖅᑐᓄᑦ ᐊᕙᑎᒥᓐᓂ. ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᕐᒥ ᐃᖃᓗᒋᔭᐅᒻᒪᑕ ᓱᖏᐅᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑲᓴᒃ ᐃᒪᕐᓄᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᓄᖅᑭᐅᕐᕕᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᑕᒪᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖃᖅᑐᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᑦ ᓄᖅᑭᐅᕐᕕᖏᑕ, ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᒪᕐᕉᓕᖓᔪᒥᒃ: ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒦᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ. ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᒃ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ, ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑐᑎᒃ ᒪᑯᓂᖓ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᖏᑎᒋᓂᖏᑦ, ᑕᐅᖅᑐᖏᑦ, ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓲᖑᓂᖏᑦ, ᓱᕙᖃᓲᓂᖏᑦ, ᓂᕿᖏᑦ, ᑎᓱᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᒪᔪᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᒪᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᖅᑭᐅᕐᕕᒻᒥᓐᓂ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᕆᕗᑦᑕᐅᖅ ᓂᓪᓕᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓇᔪᖅᐸᑦᑕᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᕋᓱᐊᖅᑐᑎᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᕕᖏᑕ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕆᕗᑦᑕᐅᖅ ᓄᓇᓕᒻᒦᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᓂᒃ ᑰᔾᔪᐊᕐᒥ, ᓇᐃᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᑳHᐅᖕᒥ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᖅᑐᑎᒃ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑕᒪᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᖅᑭᐅᕐᕕᒻᒥᓐᓂ. ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓚᐅᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᐃᓗᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕆᕗᑦᑕᐅᖅ ᐊᑕᐅᓰᖑᓐᖏᑦᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓚᐅᑎᒐᓱᐊᖅᑐᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᑦ, ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᒐᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ.

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖃᐅᔨᓵᒃᓴᐃᑦ ᓄᐊᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ 27-ᓂᑦ ᑰᖃᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᑕᓯᕐᓂᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥᐅᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓᓐᓂ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅᐸᓯᒻᒥ, ᕿᖓᐅᓐᐸᓯᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᓛᐸᑐᐊᒥ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑕᑯᓂᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᒥᓲᑎᒋᓂᖏᓐᓂᒃ, ᓂᕿᒋᐅᖃᑎᒌᓂᒃ, ᓄᑦᑎᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᒨᑯᕆᐅᑉ ᓂᕿᒋᐅᖃᑎᒌᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪ ᐆᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᔪᒥᑦ ᐊᕙᑎᒥᑦ. ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑐᑦ ᓂᕆᐅᓇᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᓯᖅ Hᐊᐃᓴᓐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᑕᓯᕐᓂ ᖁᑦᑎᓂᖅᐹᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖓᓂ: ᐱᖓᓱᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ (ᐊᖏᔪᑦ, ᒥᑭᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᒥᐅᑕᐃᑦ – ᓇᔪᒐᖃᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᖏᓐᓂ ᑕᓰᑦ) ᓇᔪᒐᖃᖅᑐᑦ ᑕᓯᕐᓂ, ᒪᕐᕈᐃᑐᐃᓐᓇᐅᓐᖏᖔᖅᑐᑎᒃ (ᐊᖏᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᑭᔪᑦ) ᐱᑕᖃᖅᑐᒋᓚᐅᖅᑕᖏᑎᑐᑦ.

ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᒨᑯᕆᐅᑉ ᓄᐊᓯᒪᑎᒋᓂᖏᑕ ᐊᑦᑐᖅᓯᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑑᑉ ᖃᓄᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᓲᖑᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ, ᐃᒪᕕᒻᒧᑦ ᑎᓱᓲᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᓱᔪᐃᑦᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑕᐃᒫᒃᓴᐃᓐᓇᒐᓚᒃ ᒨᑯᕆᒧᑦ ᓄᐊᓯᒪᕕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑕᐃᒪᓕ ᐃᒪᕕᒻᒧᑦ ᑎᓱᓲᑦ ᐃᖣᕋᐃᑦ ᓯᔾᔭᖅᐸᓯᒻᒦᑦᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᑕᓯᖏᓐᓂ ᐊᑉᐸᓯᓐᓂᖅᓴᓂᒃ ᒨᑯᕆᒥᒃ ᓄᐊᓯᒪᕕᒋᓚᐅᖅᐳᑦ ᓴᓂᐊᓐᓂ ᑎᓱᔪᐃᑦᑐᑦ ᐃᖣᕋᐃᑦ. ᐊᒻᒪ ᒨᑯᕆ ᑎᓱᔪᐃᑦᑐᓂ ᐃᖣᕋᕐᓂ ᐊᑉᐸᓯᓐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᓂ ᑕᓯᕐᓂ ᓴᓂᐊᓐᓂ ᐃᒪᕕᒻᒧᑦ ᑎᓱᓲᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ.

ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᑑᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᓇᓱᐊᖅᑐᑎᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᑉᐸᑦᑐᓄᑦ ᓯᔾᔭᖅᐸᓯᒻᒦᑦᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒥᑭᓪᓕᐅᒥᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᖏᑎᒋᓂᖓᓂᒃ ᒨᑯᕆᐅᑉ ᐱᕙᑦᑕᒥ ᓂᕆᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᒃ, ᐃᒻᒪᖃ ᓂᕈᐊᖃᑦᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᒃ ᐃᖣᕋᐅᓐᖏᖔᖅᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᖃᑦᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖣᕋᕐᓂᒃ ᐃᒪᕕᒻᒥ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᔾᔪᑎᖏᑕ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᒥᓲᑎᒋᓂᖏᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᕗᖅᑕᐅᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᖑᐊᑦᑎᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ. ᑕᒪᐅᕕᔾᔪᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᓇᓱᓪᓗᒋᑦ ᐱᒡᒐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔭᓐᖏᓐᓂᖅᓴᐅᔾᔪᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓂ ᐊᕙᑎᒥ ᐊᓯᕈᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.


Return to Table of Contents

ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑕᐅᕗᑦ ᐳᐃᔨᑦ

ᐃᓅᓯᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐳᐃᔨᓄᑦ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᕗᖅ ᓱᑲᓐᓂᖅᓴᒥᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ. ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓱᒪᑖᖅᓯᒪᕗᑦ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᓯᕗᒃᑲᖅᑕᕈᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᑕᐃᒍᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒫᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᕐᒥ ᐅᖅᑰᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐳᐃᔨᑦ.

ᑖᒃᓱᒪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᖃᑎᒌᑦ, ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᓘᑦᑖᖅ ᓯᑏᕙᓐ ᕘᒐᓴᓐᒥᒃ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒥᓕᕆᕕᖓᓂᒥᐅᑕᕐᒥᒃ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᒃ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᖅᐸᓯᒻᒥ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦ. ᑐᕌᒐᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᑐᑭᓯᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᖅ ᓇᑦᑏᑦ, ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ, ᐊᒻᒪ ᓇᓄᐃᑦ ᓱᖏᐅᔾᔨᓂᐊᕐᒪᖔᑕ - ᓱᖏᐅᔾᔨᓂᐊᕐᒪᖔᑕᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑐᖅᓯᓂᖏᓐᓄᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓᑕ.

ᐃᓚᖓᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦ ᓂᕆᐅᓇᓐᖏᑦᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓵᔾᔪᐃᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐃᓕᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓂᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐋᕐᓗᐃᑦ ᐱᑕᖃᖃᑦᑕᓕᖅᐸᓕᐊᓂᖏᑦ. ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓂᕋᔭᖕᒥᐅᑦ ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦ ᑕᑯᖃᑦᑕᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕋᖅᑐᑎᒃ ᐋᕐᓗᓐᓂᒃ ᓯᑯᓰᓚᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓᓂ, ᑲᑎᓐᖓᔪᓂᒃ ᓯᓈᖓᓂ ᐅᐱᕐᖓᑦᓵᒃᑯᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐊᕐᕙᓐᓂᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᒫᓂ, ᑕᒪᓐᓇ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᕕᐅᓲᑐᖃᐅᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕚᓕᓐᓄᑦ ᓇᔪᖅᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂ.

ᑕᐃᒃᓱᒪᑲᓪᓚᓪᓕ, ᓯᑯᓂᒃ ᑲᑐᖓᔾᔪᑎᖃᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᑕ ᐋᕐᓗᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ. ᐋᕐᓗᐃᑦ ᓱᖏᐅᔾᔨᔪᓐᓇᑎᐊᓐᖏᒻᒪᑕ ᓯᑯᓂᒃ. ᐋᓐᓂᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑐᒋᑦ ᐊᖏᔪᑦ ᓇᐸᕈᑕᖏᑕ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᓂᐅᓲᖑᓇᑎᒃ ᐊᔪᓕᑦᑕᐃᓕᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᓪᓗᖃᓐᖏᑦᑐᒥ. ᑭᓯᐊᓂ, ᓯᑯᑦ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓃᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ. ᖃᑦᑏᓐᓇᕈᓗᐃᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᓇᓚᐅᑦᑖᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᓯᑯᖃᖃᑦᑕᕈᓐᓃᕈᓐᓇᕐᓂᕋᖅᑐᒍ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᓯᓐᑐᕆᐅᑉ. ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓯᕈᖅᑐᖃᖅᐸᓪᓕᐊᕗᖅ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ, ᐊᒻᒪ ᕘᒐᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᒫᓐᓇ ᐃᓚᖏᑦ ᓇᓚᐅᑦᑖᖅᐸᓕᕆᕗᑦ ᓯᑯᖃᖃᑦᑕᕈᓐᓃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᓪᓕᒪᐃᓐᓇᕐᓂ ᐅᑭᐅᓂ.

ᑕᐃᒫᒃ ᐅᐸᒍᒥᓇᕆᔭᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐋᕐᓗᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᒡᒐᓇᓕᕈᑕᐅᒐᓗᐊᖅᑐᓂ ᓯᑯᒥᐅᑕᕐᓄᑦ ᓂᕿᑐᓲᓄᑦ ᒪᑯᓄᖓ ᓇᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑦ. ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᓄᖅᑭᐅᕐᕕᖏᑦ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ, ᕘᒐᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᓇᓄᕐᓄᑦ ᓇᑦᑎᓄᓪᓗ ᓈᒻᒪᓛᖑᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑦ ᖁᓪᓕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓈᒻᒪᓛᖑᓕᕐᓗᓂ ᕿᓚᓗᒐᕐᓄᑦ, ᐋᕐᓗᐃᑦ ᖁᓪᓕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ - ᑕᒪᓐᓇ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖅ ᐱᕕᔾᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᒍᑕᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᑐᖃᖓᓐᓄᑦ.

ᐅᑭᐅᓄᑦ ᑕᐅᓴᐅᓄᑦ, ᐊᕐᕖᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓄᑦ. ᐊᕐᕖᑦ ᖃᑦᑏᓐᓇᕈᖅᐹᓕᑲᓪᓚᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᐊᕐᕙᓐᓂᐊᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᑯᕐᖓᓐᓂ 1860 ᐊᒻᒪ 1915, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᔪᒐᖃᑎᒌᑦ ᐊᒥᓱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖑᔭᖅᓯᒪᕗᑦ ᒫᓐᓇᒫᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᓂ. ᐊᒥᓲᑎᒋᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᒻᒪᕆᒃᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ, ᐊᕐᕖᓪᓗ ᐅᑎᐊᓯᒪᒐᑎᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓇᔪᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕐᒥᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᓯᒃᑲᓂᖅᓯᒪᓕᕐᒥᔪᑦ. ᒫᓐᓇ, ᓯᓚᒧᑦ ᐃᓕᖓᔪᖅ ᐊᓯᕈᕐᓂᖏᑦ ᐃᒪᕕᒻᒥ ᐆᒪᔪᑦ ᓄᖅᑭᐅᕐᕕᖏᑕ ᓂᕿᒃᓴᖃᕐᕕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᕐᕕᓐᓄᑦ, ᐃᓚᓪᓗᑎᒃ ᑎᑭᕋᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᓲᑐᖃᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᓂᕿᑐᓲᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᐋᕐᓗᐃᑦ, ᓄᑖᓄᑦ ᐱᓇᐃᓗᑕᖅᑕᖃᓕᕈᑕᐅᒋᕗᑦ ᐊᕐᕕᓐᓄᑦ.

ᐋᕐᓗᐃᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊᑑᓐᖏᓚᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂ ᐆᒪᔪᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᐊᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ. ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑦ ᑕᑯᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒋᕗᑦᑕᐅᖅ ᑕᑯᒐᓚᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᕋᖅᑎᒃ ᒪᑯᓂᖓ ᐊᕐᕕᕐᔪᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᑎᑳᒎᓪᓖᑦ, ᐃᖃᓗᔾᔪᐊᖅ, ᐊᒻᒪᔾᔭᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᐃᕈᓖᑦ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᑑᑎᓕᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᑐᑭᓯᓇᓱᐊᖅᑐᒍ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓ, ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᕘᒐᓴᓐ. ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᖁᓕᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᓄᐊᑦᑎᓇᓱᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᒐᕐᓂᒃ, ᐊᑐᖅᑐᓄᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᓲᓂᒃ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥᑦ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᒻᒦᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎ. ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᑑᑎᓕᓐᓂᒃ ᐊᒥᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐃᑦ, ᐱᑕᖃᕈᑕᐅᓯᓐᓈᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐅᖅᓴᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓄᑦ, ᕘᒐᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. ᐊᓯᕈᐸᓪᓕᐊᔪᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᓱᑲᑦᑐᒻᒪᕆᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᑉᐳᑦ ᓇᐅᑦᑎᓱᕋᓱᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᓇᓱᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑐᖅᓯᓂᖏᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ?

ᐊᕙᑕᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᕕᒃ, ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᒻᒦᑦᑐᒥᒃ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ, ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑐᖅᓯᐅᑎᒥᑦ ᐳᑦᑕᖅᑯᒋᔭᐅᓲᑐᖃᕐᒥᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᒥᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᒥᑦ ᓇᑦᑎᕐᒧᑦᕿᓯᒻᒥᑦ.


Return to Table of Contents


ᓄᓇᐃᓪᓗ ᑕᕆᐅᖃᖏᑦᑐᒥᓗ ᐱᕈᖅᑐᑦ ᐆᒫᔪᐃᓪᓗ

ᐅᖅᐱᒃᑲᑦ ᓄᐃᕗᑦ ᐅᖅᑰᓯᕙᓪᓕᐊᔪᒥ ᓇᑎᕐᓇᒥ

ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ, ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ - ᐊᒥᓲᑎᒋᓂᖃᖅᑐᑦ ᐅᖓᑖᓂ 600 ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᕋᓱᒃᑐᑎᒃ ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᕐᓂᖓᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᒻᒪ ᖃᖅᑲᓂ ᓇᑎᕐᓇᐅᑉ. ᑕᒪᐃᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᑕᐃᒍᖅᑕᐅᔪᒧᑦ ᐃᒫᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓᑕ ᐊᑦᑐᖅᓯᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ ᓇᑎᕐᓇᒥᒃ, ᑖᓐᓇ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᖏᓂᖅᐹᖅ ᓄᓇᒦᑦᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ.

ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓᑕ ᐊᑦᑐᖅᓯᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ ᓇᑎᕐᓇᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᖅᐳᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐃᔾᔪᖅ, ᐱᕈᖅᑐᑦ, ᓄᑦᑎᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐸᐅᑦ, ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᑦ ᓄᖅᑭᐅᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᐃᔾᔪᐊᕈᑎᓕᐅᕐᓂᖅ. ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᓴᓇᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᒻᒦᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕋᓱᐊᖅᑐᒋᑦ ᒥᑭᔪᑦ ᓇᑎᕐᓇᒥ ᐱᕈᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖅᐱᐅᔭᐃᑦ ᓂᕿᒋᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᑕᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᓄᑦ, ᒪᑯᐊᒐᓚᐃᑦ ᑭᒻᒥᓐᓇᐃᑦ, ᐸᐅᕐᖓᐃᑦ, ᑭᒍᑕᖏᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖅᐲᑦ. ᐊᓯᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᖅᐳᑦ ᒥᑭᔫᑎᓂᒃ ᐃᓛᒃᑰᓕᖅᑎᓯᒪᐅᖅᑐᓂᒃ ᓇᑎᕐᓇᒥ ᐆᑦᑐᕋᐅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐆᖅᑰᓯᑎᑕᐅᖃᑦᑕᑦᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᒐᓴᓐᓄᑦ.

ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᑲᖏᖅᓱᐊᓗᔾᔪᐊᒥ ᑲᓇᓐᓇᑕ ᓯᔾᔭᖓᓂ ᐅᖓᕙᐅᑉ, ᒪᕐᕉᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᔾᔪᐊᖓᓂᑦ ᑯᐸᐃᑉ ᑐᕈᐊ ᕆᕕᐅᒥ ᑕᑯᓂᐊᓚᐅᕆᕗᒃ ᐅᖅᐱᒃᑲᓂᒃ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᑭᓪᓕᖓᓂ ᓇᑎᕐᓇᐅᑉ ᑕᑯᓇᓱᒃᓱᑎᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓ ᐊᑦᑐᖅᓯᓂᖃᕐᒪᖔᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ.

ᐱᓐᓄᐊ ᑐᕌᒻᐱᓚᐃ ᐊᒻᒪ ᐃᔅᑐ ᓚᕕᐊᒃ ᑕᑯᓂᐊᓚᐅᖅᐳᒃ ᐊᓯᕈᖅᑐᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᒦᓐᓂᖏᑕ ᐅᖅᐱᒃᑲᑦ ᓇᐸᐅᖅᑐᑦ ᐅᖓᑖᓂ ᐊᕝᕙᖓᑕ ᒦᑕᐅᑉ ᐳᖅᑐᑎᒋᓂᖃᐅᖅᑐᑦ. ᐊᓛᓯᑲᒥ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐅᕈᑎᖃᖅᓯᒪᕗᑦ ᓯᐊᒻᒪᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᑦ ᐅᖅᐱᒃᑲᑦ ᓇᑎᕐᓇᒥ 50-ᓂ ᐅᑭᐅᖑᓚᐅᖅᑐᓂ, ᐊᒻᒪ ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᕈᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐱᕈᖅᑐᖃᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 20-ᓂ ᐅᑭᐅᖑᓚᐅᖅᑐᓂ. ᑐᕌᒻᐱᓚᐃ ᐊᒻᒪ ᓚᕕᐊᒃ ᑕᑯᓇᓱᒍᒪᓚᐅᖅᐳᒃ ᐱᕈᖅᑐᖃᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᑕᑯᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓᐅᒻᒪᖔᑦ ᐅᖅᐱᒃᑲᓂᒃ ᓄᓇᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᑕᒪᒃᑯᓂᖓᐅᔮᕐᒪᓪᓕ ᐊᓛᓯᑲᒥ.

ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᒃ ᓇᓕᒧᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᒃ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᑲᖏᖅᓱᐊᓗᔾᔪᐊᑉ 1964-ᒥ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑕᐅᕙᓂᒃᓴᐃᓐᓇᖅ ᐊᐅᓐᓂᖅᑐᑎᒋᓂᓕᒻᒥ 17 ᑭᑉᐸᕐᓂᒃ ᑭᓚᒦᑕᓂᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ 2003-ᒥ. ᓄᓇᒥ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒋᕗᑦᑕᐅᖅ 2008-ᒥ ᐊᔾᔨᓴᐃᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᑦ ᐱᑐᖃᐃᑦ ᑕᑯᓇᓱᒃᓱᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐱᕈᖅᑐᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐊᓯᕈᖅᓯᒪᒻᒪᖔᑦ.

ᑲᑎᒃᑐᒋᑦ, ᑐᕌᒻᐱᓚᐃ ᐊᒻᒪ ᓚᕕᐊᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᓚᐅᖅᐳᒃ 6,300 Hᐃᒃᑎᐅᓂᒃ ᐊᐅᓐᓂᖅᑐᑎᒋᓂᖃᖅᑐᒥᒃ of ᓄᓇ. ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐅᓐᓂᖅᑐᓕᖅᐹᓕᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖅᐱᒃᑲᑦ 23 ᐳᓴᖏᓐᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 147 Hᐃᒃᑎᐅᓂᒃ, 40-ᓂ ᐅᑭᐅᓂ ᑕᐃᒃᑯᑎᒎᓇ ᒪᕐᕈᐃᑎᒍᑦ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᑎᒍᑦ. ᑕᒪᐃᑕᑲᓴᒃ ᐅᖅᐱᒃᑲᑦ ᑕᒪᑯᐊᖑᕗᑦ ᐊᕚᓚᕿᐊᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᑕᖃᓪᓗᐊᑲᓪᓚᑭᓪᓗᑎᒃᑕᐅᖅ ᓇᐹᖅᑐᓛᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᐳᒃᑮᓐᓂᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᑦ ᓇᐹᖅᑐᕈᓕᖅᑐᑎᒃ.

"ᓇᓕᒧᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑕᕗᑦ 1964-ᓕᓴᐃᑦ, 2,003-ᒧᑦ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑕᑯᔾᔪᑎᒃᓴᐅᕗᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᓇᐹᖅᑐᖃᓕᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐹᖅᑐᓛᓂᒃ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᐊᓐᓇᖓᓂ ᑕᒪᑐᒪ ᓇᐹᖅᑐᓕᐅᑉ ᑭᓪᓕᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓇᐹᖅᑐᖃᐅᓐᖏᓂᓪᓛᖏᓐᓂ ᓇᐹᖅᑐᖃᖅᓯᓇᖅᑐᒥ ᓄᓇᒥ," ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᐳᒃ. "ᓄᑖᑦ ᓇᐹᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐹᖅᑐᓛᑦ ᑕᑯᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ 2,003-ᓂ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᓇᐹᖅᑑᕗᑦ." ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᖅᑰᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᓯᓚᐅᑉ, ᐅᖅᐱᒃᑲᑦ ᐱᑕᖃᓕᖅᐸᓪᓕᐊᕗᑦ ᓇᒥᓕᒫᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᔭᐅᔪᒥ, ᑕᐃᒪᐃᓐᖏᑦᑐᑑᓪᓗᑎᒃ ᖃᐃᖅᓱᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᔭᕋᓱᔾᔪᓪᓛᔪᓂ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᒃ. 40-ᓂ ᐅᑭᐅᖑᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᑯᕐᖓᓐᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, 43 Hᐃᒃᑎᐅ ᐱᑕᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᑕᐹᓂᒃ ᐅᖅᐱᒃᑲᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᑎᕐᓇᒥᒃ ᓈᕙᓪᓕᐊᓯᕗᑦ ᐅᖅᐱᒃᑲᓄᑦ ᐱᕈᖅᑐᓄᑦ.

ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅᑕᖃᕆᕗᖅᑕᐅᖅ ᓯᕕᖓᔮᓂ. ᑐᕌᒻᐱᓚᐃ ᐊᒻᒪ ᓚᕕᐊᒃ ᓇᓂᓯᓚᐅᖅᐳᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓇᐹᖅᑐᓂᒃ ᐱᕈᓕᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐹᖅᑐᓛᓂᒃ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᖁᓕᖏᓐᓂ ᓇᐹᖅᑐᖃᖅᓯᓇᖅᑐᑦ, ᒪᓗᓐᓇᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᑕᒫᓂ ᓇᐹᖅᑐᓕᐅᑉ ᑭᓪᓕᖓ ᐳᖅᑐᔪᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᕙᓪᓕᐊᔭᕆᐊᖓ.

ᐊᓯᕈᖅᑐᑦ ᑕᑯᓚᐅᖅᑕᓂ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᒃ, ᐱᒻᒪᕆᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᓂᐅᓂᖅᑐᒋᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᓄᓇᖓᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᒦᑦᑐᓄᑦ, ᐆᒪᔪᑦ ᓄᖅᑭᐅᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᖅᑰᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᓯᓚᐅᑉ. ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐊᑦᑐᖅᓯᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᑯᓂᖓᒐᓚᒃ ᐊᐳᑎᖃᖅᑎᒋᓂᖓ ᓄᓇᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᓯᕿᓂᐅᑉ ᐊᑭᒻᒥᓐᓂᖓᑕ ᓄᓇᒨᖅᑲᕐᓂᖓᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑎᕐᔭᕐᓂᖓᑕ ᓯᓚᒧᑦ.


Return to Table of Contents

ᑐᒃᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᓚ ᐊᑦᑐᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ

ᐃᓚᖓᑦ ᓇᓚᐅᑦᑖᖅᑕᐅᒐᔪᓛᑦ ᓴᖅᑭᖅᑐᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓᓂᑦ ᑕᒪᓐᓇᐅᕗᖅ ᐅᐊᓐᓇᖅᐸᓯᒻᒧᑦ ᓄᑦᑎᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᓇᐹᖅᑐᓕᐅᑉ ᑭᓪᓕᖓᑕ. ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᐸᖃᐃ? ᑕᐃᒪᐃᓕᕇᖅᐸᖃᐃ? ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ, ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᔪᑦ, ᑕᐃᒃᓱᒪᓂ ᐊᓯᕈᖅᓯᒪᔪᑦ, ᓇᒦᓐᓂᐅᑉ ᖃᖓᒃᑯᓪᓗ ᑕᐃᒫᒃᓴᐃᓐᓇᓕᓐᖏᓐᓂᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ, ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᑕᐅᓇᓱᐊᖅᐳᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᒃ. ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᔪᑦ, ᑕᐃᒃᓱᒪᓂ ᐊᓯᕈᖅᓯᒪᔪᑦ, ᓇᒦᓐᓂᐅᑉ ᖃᖓᒃᑯᓪᓗ ᑕᐃᒫᒃᓴᐃᓐᓇᓕᓐᖏᓐᓂᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕕᐅᔪᖅ ᑭᓪᓕᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᖃᖅᑐᓂ ᐃᒫᒃ, ᓱᓇᐃᓐᓇᐃᑦ ᓱᕐᕋᐅᑎᓂᖃᖅᑐᑦ ᓄᑦᑎᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᓇᐹᖅᑐᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᓇᑎᕐᓇᒧᑦ.

ᑕᐃᒪ ᑭᐅᔾᔪᑎ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᒃᑐᒍ ᑕᒪᓐᓇᐅᔮᖅᐳᖅ ᐊᑕᐅᓯᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᑭᐅᔾᔪᑎᑕᖃᓐᖏᓐᓂᖓ. ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᓇᐹᖅᑐᓕᐅᑉ ᑭᓪᓕᖓᑕ ᐱᔭᕆᐊᑐᕗᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒻᒪᕆᒐᓂ ᓯᓚᒥᒃ.

"ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᔭᕗᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊᖑᐃᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᑕᐃᒫᒃᓴᐃᓐᓇᓕᓐᖏᓐᓂᖓ," ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᐅᕋᓐ Hᐋᐳ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᔪᑦ, ᑕᐃᒃᓱᒪᓂ ᐊᓯᕈᖅᓯᒪᔪᑦ, ᓇᒦᓐᓂᐅᑉ ᖃᖓᒃᑯᓪᓗ ᑕᐃᒫᒃᓴᐃᓐᓇᓕᓐᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ. ᓇᐹᖅᑐᑦ ᐱᕈᕐᓂᖏᑦ, ᓇᓕᐊᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᐊᕐᔪᑦᑐᑦ ᐱᕈᒃᑲᓂᖅᐸᒻᒪᖔᑕ ᑭᖑᓂᖓᓂ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓲᓕᕇᓐᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᐊᕐᔪᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᓚᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓛᑦ ᐃᓂᒋᔭᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᐃᒃᓱᒪᑦᓴᐃᓐᓇᐅᑉ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔫᑉ. ᐃᓚᖏᓐᓂ ᓄᓇᐃᑦ, ᑭᓪᓕᖓ ᓇᐹᖅᑐᖃᕐᓂᐅᑉ ᓇᑎᕐᓇᕐᒨᖓᔪᖅ ᓄᑦᑎᐸᓪᓕᐊᕗᖅ. ᐊᓯᖏᓐᓂᓕ, ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᕙᓗᒐᓂ, ᐅᖅᑰᓯᕙᓪᓕᐊᒐᓗᐊᕐᒪᑦ.

ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᔪᑦ, ᑕᐃᒃᓱᒪᓂ ᐊᓯᕈᖅᓯᒪᔪᑦ, ᓇᒦᓐᓂᐅᑉ ᖃᖓᒃᑯᓪᓗ ᑕᐃᒫᒃᓴᐃᓐᓇᓕᓐᖏᓐᓂᖓᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᒃ ᔨᓂᕖᕝ ᑐᕗᐊ ᑐᕌᒻᐱᓚᐃ ᐊᒻᒪ ᓯᑎᕙᓂ ᐴᑐᕉ ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᖅᐳᒃ ᑲᑎᒃᑐᒋᒃ ᐅᖅᑰᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᓱᓕᕆᓂᖏᑦ ᐊᒥᓱᕈᖅᐹᓪᓗᕈᑕᐅᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᑯᒪᐅᔭᓄᑦ ᑕᒫᓂᑦᓴᐃᓐᓈᖅᑐᓄᑦ ᑭᓪᓕᖓᓂ ᓇᑎᕐᓇᐅᑉ. ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᔭᖓᑦ ᐃᓗᐊᓃᑉᐳᖅ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᓇᔪᖅᐸᑦᑕᖏᑕ ᑕᓯᐅᔭᐅᑉ ᑰᖓᑕ ᑐᒃᑐᖏᑕ, ᐃᓚᖓᑦ ᐊᖏᓂᖅᐹᑦ ᑲᑎᕆᓃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒥᓲᑎᒋᓂᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖓᑖᓂ 600,000 2001-ᒥ.

ᑐᒃᑐᐃᑦ ᑕᑯᓇᑉᐸᒻᒪᑕ ᑎᖓᐅᔭᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓪᓕᕋᖅᐸᑦᑐᑎᒃ ᑎᖓᐅᔭᓕᒻᒥᒃ ᓄᓇᒥᒃ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᔭᓕᒻᒥᒃ ᐃᔾᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᑯᒪᐅᔭᓄᑦ ᐱᕈᓕᖅᑐᓄᑦ, ᑐᕌᒻᐱᓚᐃ ᐊᒻᒪ ᐴᑐᕉ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᒃ. ᑭᓯᐊᓂ ᑖᓐᓇ, ᑖᓐᓇᑐᐊᖅ, ᓈᒻᒪᖏᒻᒪᑦ ᐱᕈᖅᑐᖃᖁᓪᓗᒍ ᐊᒥᓱᒃᑲᓂᕐᓂᒃ ᓇᐹᖅᑐᓂᒃ. ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᒥᒪᑦᑕᐅᖅ ᐱᕈᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓴᐅᓂᕐᓂᒃ - ᓴᐅᓃᑦ ᐳᓚᒻᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ - ᐊᒻᒪ ᑕᒪᓐᓇ ᒪᓕᑉᐳᖅ ᐅᖅᑰᓇᕐᓂᕐᒥᒃ. ᐃᒃᑮᓇᖅᑐᒥᒃ ᓯᓚᒥ, ᐊᒥᓱᑦ ᑯᒪᐅᔭᕐᒧᑦ ᓴᐅᓃᑦ ᐱᕈᕈᓐᓇᖏᒻᒪᑕ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᓯᕿᓂᕐᒥᐅᑉᐸᓯᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᕕᐅᓚᐅᖅᑐᒥ, ᓯᓚ ᐅᖅᑰᓯᕙᓪᓕᐊᕗᖅ.

ᑐᕌᒻᐱᓚᐃ ᐊᒻᒪ ᐴᑐᕉ ᓄᐊᑦᑎᓚᐅᖅᐳᒃ ᕿᒻᒥᓐᖑᐊᓂᒃ ᐱᑕᖃᓕᕐᓂᑯᓂᒃ 2006–2007-ᒥ ᓇᓕᒧᑎᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᖅᓱᒐᕐᓄᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ 1989-ᒥᑦ 1995- ᒧᑦ. ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑑᒃ ᓴᐅᓃᑦ ᐱᕈᕈᓐᓇᓂᖅᓴᐅᒻᒪᕆᐅᓕᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ 2006–2007-ᒥ. ᐃᓛᒃ, ᐱᕈᕈᓐᓇᖅᑎᒋᓂᖏᑦ ᓴᐅᓃᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᕿᒻᒥᓐᖑᐊᒥ ᐱᓂᖅᓴᐅᓕᖅᓯᒪᑎᒍᕗᑦ ᐅᖓᑖᓂ 1000-ᕋᖅᑎᖅᑐᑎᒃ.

ᓴᐅᓃᑦ ᑲᑕᒐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᓄᓇᒧᑦ, ᑕᕐᕋᓕᓂᖃᑦᑎᐊᖏᑦᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᔭᓕᒻᒥᒃ ᐃᔾᔪᒥᒃ ᐊᓚᒡᒐᐃᑦᑐᖅᑕᓕᒻᒧᑦ, ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᓂᖅᐹᖑᕙᓚᐅᖅᐳᑦ. ᐱᖓᓱᐃᑲᓴᐃᑦ ᑯᐊᑕᖏᑦ ᐱᕈᓕᓚᐅᖅᐳᑦ. ᑕᐃᒃᓱᒪᓂᑦᓴᐃᓐᓇᖅ, ᐊᓯᕈᖅᑐᖃᓪᓗᐊᓚᐅᓐᖏᓚᖅ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᓴᐅᓃᑦ ᑐᓐᓂᑯᐃᑦ ᑎᖓᐅᔭᓄᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒍᑎᒋᔭᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᒻᒪᕆᓐᖏᑦᑐᖅ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᒃ ᐅᖃᖅᐳᒃ. ᐊᑦᑐᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖏᑦ ᑎᖓᐅᔭᑦ ᐊᒻᒪ ᑯᒪᐅᔭᐃᑦ ᐱᕈᓕᖅᑐᑦ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒻᒪᕆᓐᖏᑦᑐᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑑᔮᓐᖏᓚᖅ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᑐᐊᖓ ᓅᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑑᔮᓐᖏᓚᖅ ᓇᐹᖅᑐᓕᐅᑉ ᑭᓪᓕᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᔭᐅᔪᒥ. ᑭᓯᐊᓂ, ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓ ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓱᓇᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᓄᖅᑭᐅᕐᕕᖏᓐᓂ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ. ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓇᕈᑕᐅᕗᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑰᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓ, ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᓂ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓯᐊᒻᒪᕈᑕᐅᓕᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑯᒪᐅᔭᕐᓄᑦ ᓇᐹᖅᑐᓕᐅᑉ ᑭᓪᓕᖓᓂ.

"ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒫᒃᓴᐃᓐᓇᓕᓐᖏᓐᓂᖅ ᓇᐹᖅᑐᓕᐅᑉ ᑭᓪᓕᖓᓂ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᑐᔾᔪᑕᐅᕕᔾᔪᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓᓄᑦ ᓱᖏᐅᑎᓇᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕙᑎᖏᓐᓂ."

ᐃᓛᒃ, ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᔪᑦ, ᑕᐃᒃᓱᒪᓂ ᐊᓯᕈᖅᓯᒪᔪᑦ, ᓇᒦᓐᓂᐅᑉ ᖃᖓᒃᑯᓪᓗ ᑕᐃᒫᒃᓴᐃᓐᓇᓕᓐᖏᓐᓂᖓᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᓇᕈᑕᐅᕗᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᓇᐹᖅᑐᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒥ ᓯᓚᒥ ᐱᒡᒐᓇᕐᓂᖅᓴᒻᒪᕆᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ, ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᐅᕋᓐ Hᐋᐳ.

ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ?

ᕿᑎᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᐊᓂ ᓄᐊᑦ ᐊᒥᐅᕆᑲᐅᑉ, ᓂᒋᖅᐸᓯᒻᒥ ᑭᓪᓕᖓ ᓯᕐᒥᑕᖃᐃᓐᓇᖅᑑᑉ ᓇᓕᒧᑦᑎᒐᓚᑉᐳᖅ ᓇᐹᖅᑐᓕᐅᑉ ᑭᓪᓕᖓᓂᒃ. ᐊᔾᔨᒋᒻᒥᓇᓂᐅᓪᓕ, ᐊᖏᔪᑦ ᓇᐹᖅᑐᖃᐅᕐᓂᖏᑦ ᐅᐊᓐᓇᖓᑕ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᐊᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᖄᖓᓃᒃᑭᓪᓗᑎᒃ ᓯᕐᒥᑕᖃᐃᓐᓇᖅᑑᑉ.


Return to Table of Contents


ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓄᓇᓖᓪᓗ

ᓂᕆᓂᖅ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᕗᖅ ᐅᖅᓰᓗᓂ

ᓂᕆᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᓂᕿᓂᒃ ᐃᓗᓯᑦᑎᐊᕆᒍᑎᒋᓂᐊᖅᑕᓐᓂᒃ ᐱᒡᒐᓇᓐᖏᓐᓇᓲᖑᓐᖏᒻᒪᑦ - ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᓂᕿᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᐊᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᐸᒻᒪᖔᑕ ᓂᕿᒥᓐᓂᒃ.

ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓂᕿᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊᖑᕗᑦ ᐅᖅᓱᐃᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᑕᐃᒍᖅᑕᐅᕗᖅ ᐃᒫᒃ ᐅᖅᓱᖅ: ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᖅᓱᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕆᔾᔪᓯᖓᑦ. ᐅᖅᓱᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔾᔪᑎᖃᖅᐳᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᓗᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᖓᓪᓗᓂ: ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐅᖅᓱᐃᑦ ᐱᑕᖃᓲᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐳᐃᔨᓂ ᓴᐳᑎᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓲᖑᒻᒪᑕ ᑎᒥᒥᒃ ᐆᒻᒪᑎᒧᑦ - ᐊᒻᒪ ᐊᐅᒻᒧᑦ ᐃᓕᖓᔪᓂᑦ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑎᓂᑦ. ᐱᖃᑖ ᐱᒻᒪᕆᐅᔾᔪᑎᖓᑕ ᐊᑦᑐᐊᕗᖅ ᐊᕙᑎᒧᑦ: ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᑕᑯᖃᑦᑕᕐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ ᐊᓯᕈᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖅᓱᖏᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᓄᓇᒥᐅᑕᐃᑦ ᓂᕿᒋᔭᐅᔪᑦ ᐆᒪᔪᑦ, ᐊᓯᕉᑎᖃᕆᓪᓗᓂᓗ ᐊᕙᑎᒥ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑕᑯᓂᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᓱᓇᐃᑦ ᓱᕐᕋᐅᑎᓂᖃᕐᒪᖔᑕ ᓂᕿᓄᑦ ᓇᓖᕌᒐᕆᔭᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᒪᕐᕈᐃᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ: ᓇᐃᓂ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ, ᓄᓇᕗᑦ. ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑕᐅᕗᑦ, ᓇᐃᓂᒥᓪᓕ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ. ᑕᐃᒃᑲᓂ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑐᑦ 20 ᐳᓴᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖅᓱᖃᖅᑎᒋᓂᖏᓐᓂᒃ ᓂᕆᕙᑦᑕᒥ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖁᐃᑦᑎᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ, ᑕᖅᑐᕈᑎᕐᓗᓐᓂᕐᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐆᒻᒪᑎᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐊᓯᖏᑦ 45 ᐳᓴᖏᑦ ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᖃᓚᐅᓐᖏᑎᐊᒻᒪᕆᑦᑐᓪᓕ ᓂᕆᕙᑦᑕᒥᓐᓂ ᐅᖅᓱᕐᓂᒃ.

ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᓪᓕ ᓄᓇᒥᐅᑕᐃᑦ ᓂᕿᑦ, 83 ᐳᓴᖏᑦ ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᒥᐅᑕᐃᑦ ᓂᕿᑦ ᐅᖅᓱᖏᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓱᒋᓪᓗᒋᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᔭᐃᑦ ᓂᕿᑦ ᐅᖅᓱᖏᓐᓂᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐱᓇᓱᓐᓂᖅ ᓄᓇᒥᐅᑕᓂᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᐱᒡᒐᓇᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᑐᓪᓗᓂ. ᐱᓇᓱᓐᓂᖅ ᓂᐅᕕᕐᕕᔭᓄᑦ ᓂᕿᓄᑦ ᐅᖅᓱᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᑭᓐᓂᖅᓴᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐱᕆᔭᐅᕙᓚᐅᕆᕗᑦᑕᐅᖅ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᒃᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖅᓱᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᓲᑦ ᓂᕿᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐊᒥᓱᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᓯᕈᖅᓯᒪᓂᕋᐃᓪᓗᑎᒃ ᑕᐅᑦᑐᖏᓐᓂᒃ ᑕᖏᖏᓐᓂᓪᓗ, ᐃᔾᔪᑎᒋᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐅᖅᓱᖃᖅᑎᒋᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᑐᒃᑐᐃᑦ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓐᓃᑦ ᓱᕐᕋᐅᑎᓂᖃᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑕᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᓯᕈᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᕙᑎᖏᑕ.

ᐅᖅᓱᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓐᓄᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᓱᐃᓇᓱᐊᖅᐳᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔾᔪᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕈᑎᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ. ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑎᒪᓃᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᒧᑦ. ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᑕᕐᕆᔮᖅ ᐱᓪᓚᑖᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᐃᒍᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒫᒃ ᐅᖅᓱᖅ, ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᖅᓱᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕆᔾᔪᓯᖓᑦ - ᐱᑕᖃᓛᖅᑐᖅ ᒫᓐᓇᕈᓗᒃ!


Return to Table of Contents

ᐳᐊᕐᕆᔭᕐᓂᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᔾᔪᓯᐅᓯᒪᔪᓄᑦ

ᒪᕐᕉᓐᓂ ᐊᐅᔮᓐᓂ, 2007-ᒥ ᐊᒻᒪ 2008-ᒥ, ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᖃᑦᑏᓐᓇᕈᓗᓐᓄᑦ ᒥᑭᔫᑎᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᑦᑑᓐᓄᑦ ᐃᓄᔾᔪᐊᑉ, ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᑉ. ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᑕᐃᒍᖅᑕᐅᔪᒧᑦ ᐃᒫᒃ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᔾᔪᓯᐅᓯᒪᔪᑦ. ᑐᕌᒐᖓ ᐱᓇᓱᒡᒐᕆᐊᖃᕐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ: ᑐᑭᓯᓇᓱᓐᓂᖅ ᓱᕐᕋᐅᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᕈᕐᓂᖓᑕ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᓯᒪᔾᔪᓰᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ 800-ᓂ ᐅᑭᐅᖑᓚᐅᖅᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ.

ᑕᐃᓐᓇ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᑕ. ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑖᓂᐅ ᒋᓐᑐᕌᓐ ᐊᕙᑕᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᕕᒻᒥᐅᑕᖅ, ᑖᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᐅᑦ ᐃᓚᐅᒻᒪᕆᓐᓂᖓᓂᑦ.

"ᐊᕙᑕᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᒋᕚᑦ," ᒋᓐᑐᕌᓐ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ. "ᓄᓇᒦᓐᓂᕐᒥ, 85 ᐳᓴᖏᑦ ᐱᓕᕆᔨᑦ ᐃᓄᔾᔪᐊᒥᐅᖑᓚᐅᖅᐳᑦ. ᓇᓚᐅᑦᑎᓇᕋᔭᖅᐸᓪᓚᐃᕗᖅ ᐅᖃᕐᓗᓂ ᐃᓚᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐅᓂᕋᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓂᖅᓴᒻᒪᕆᐅᓂᕋᕐᓗᒍ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓂᒋᔭᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓛᓪᓘᓐᓃᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᕐᒥ."

ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᐅᓂᖓᑦ ᐃᓚᐅᕕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ. 2007-ᒥ, 9 ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᓯᓐᓈᑦ ᐱᒋᐅᖅᓴᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᐳᐊᕐᕆᕈᓯᕐᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᒪᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᒥᒃ, ᐱᔭᕐᓂᖏᑦᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᖅ, ᐊᑐᕐᓂᖅ ᑭᑉᐸᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᐱᖁᑎᒥᓂᕐᓂᒃ. 2008-ᒥ, 14 ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᓯᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᒋᔭᐅᓲᑦ ᑕᒫᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐱᖅᓱᓚᐅᖅᑐᑎᒃ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓇᓱᐊᖅᓱᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᐊᑕᖏᔮᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖅᑕᓕᒻᒥ ᑐᕋᐃᑕᓐ ᕿᑭᖅᑕᒥ. ᒋᓐᑐᕌᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᐃᓐᓇ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖅᑕᓕᒃ ᓇᔪᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᓂᐅᓂᕋᖅᑐᒍ ᑐᓃᑦ ᓯᕗᓕᖏᓐᓄᑦ 2500-ᑲᓴᐃᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ. ᑕᐃᒪᓗ, 2000-ᑲᓴᐃᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᑭᖑᓂᖓᓂ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᔪᖅᑕᐅᓕᒃᑲᓂᖅᑐᒥᓂᐅᓪᓗᓂ ᑕᐃᓐᓇ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖅᑕᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᕐᒪᓕᐅᖅᑐᒥᓂᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐃᓗᕙᓯᑦᑐᓂᒃ ᖃᕐᒪᓂᒃ ᓱᓪᓕᖃᖅᑐᒋᑦ ᐹᖏᑦ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔪᑦ ᓇᓂᓯᔪᒥᓂᐅᕗᑦ ᐊᒥᐊᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᖏᑕ ᑭᖑᓂᖓᓂ ᖃᕐᒪᕆᔭᒥᓃᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᕿᔪᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᒥᓃᑦ ᖁᓕᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᕐᒪᓄᑦ.

"ᑕᐃᒪ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓛᖑᓱᒋᔭᕋ ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᑑᖅ ᑖᒃᓱᒨᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᕿᔪᐃᑦ ᐊᒥᓲᓪᓗᑎᒃ," ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒋᓐᑐᕌᓐ. "ᐱᑕᖃᖅᑎᒋᓂᖏᑦ ᕿᔪᐃᑦ ᑕᑯᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐳᐊᕐᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᖃᕐᒪᒥ ᓂᕆᐅᓇᕋᔭᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᔪᒐᖅᑐᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᐃᓂᖃᖅᑐᒥᒃ ᕿᔪᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ."

ᑭᓯᐊᓂ, ᑐᕋᐃᑕᓐ ᕿᑭᖅᑕᖅ ᐃᓂᖃᕐᒥᒻᒪᑦ ᓇᐹᖅᑐᖃᓐᖏᑦᑐᒥ. ᓇᐹᖅᑐᓕᐅᑉ ᑭᓪᓕᖓ ᐅᖓᓯᓐᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑐᓂ 80-ᓂᑦ 100-ᓄᑦ ᑭᓚᒦᑕᑦ ᑎᕝᕙᕐᒥ - ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᕿᔪᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᒥᓃᑦ ᑎᔾᔭᕐᓗᑯᒥᓂᐅᔪᒃᓴᐅᔪᑦ, ᒋᓐᑐᕌᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

"ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᑎᔾᔭᕐᓗᑯᑦ ᕿᔪᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᒥᓂᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᐅᔪᓄᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᔪᖅᑕᖏᓐᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖏᑎᒋᓂᖏᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᑦ ᑐᕋᐃᑕᓐᒥ ᓂᕆᐅᓇᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ."

ᒪᕐᕉᓐᓂ ᐊᐅᔮᓐᓂ ᓄᓇᒥ ᐱᓕᕆᕕᔾᔪᐊᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᓴᖅᑭᕈᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓕᐅᖅᑕᐅᓗᑎᒃ. ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᒋᓐᑐᕌᓐ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑕᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᕕᒃ, ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕈᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᔭᒥᓐᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᓐᖏᑦᑐᓂ ᐅᑭᐅᓂ ᐊᒡᒋᖅᑐᓂ.

ᑭᓯᐊᓂ, ᑕᐃᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᔾᔪᓯᐅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᒫᒃᓯ ᕗᕇᓴᓐ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᔾᔪᐊᖓᓂᒥᐅᑕᖅ ᑐᕌᓐᑑᑉ, ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᕈᑕᐅᓯᒪᓕᕇᕐᓂᕋᖅᑐᒍ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖓᓄᑦ. "ᖃᓄᓕᒫᖅ, ᓇᓗᓇᓐᖏᑦᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓂᖓ 'ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓ' ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ, ᑖᒃᓱᒪᓂ ᓄᓇᒥ ᐱᓕᕆᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪ ᑭᖑᓂᖓᓂ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ, ᐱᑕᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᓂᖅᓴᒥᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᓕᖅᑐᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᕋᔭᓚᐅᓐᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑐᑎᒃ," ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ. "ᑕᐃᒫᓪᓗᐊᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒋᓯᒪᕗᖅ ᑕᐃᒪ ᐱᖃᑕᐅᓪᓚᑖᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᑕᒪᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑎᒥᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑭᒡᒐᑐᖅᑎᖏᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ."

ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ?

ᑕᐃᒪ ᑭᖑᓪᓕᖅ ᐊᖏᔪᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᖓᓂ ᓱᔭᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ, ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᕐᒥ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᑕᐃᒍᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒫᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᓂᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐱᑕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᒫᑐᓕᐊᒥ ᐄᐳᕈ 22-27, 2012-ᒥ. ᑲᑎᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᒪᑯᓄᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ, ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᖅᑎᑦ, ᕿᒥᕐᕈᔨᑦ, ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑦ, ᓴᓇᔪᓕᕆᔪᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᖅᑎᑦ, ᒐᕙᒪᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦ ᐅᖃᒪᐅᑎᖃᕋᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ. IPY event  Return to Table of Contents

ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ

ᐊᒥᓱᑦ ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᑦ ᐱᕕᔾᔪᐊᖑᓂᖅᓴᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᐃᓅᓱᓗᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᐊᕋᓛᓄᑦ ᓴᓂᐊᓐᓂ ᐊᖏᔪᑦᑏᑦ ᐱᐊᕋᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓐᓇᐃᑦ. ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓱᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᖏᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᓕᖅᑕᐅᓂᒃᑯᑦ. 2002-ᒥ ᐊᒻᒪ 2003-ᒥ, ᒪᕐᕉᒃ ᓄᑖᒃ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᓕᖅᑕᐅᒍᑏᒃ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕈᓐᓇᐃᓪᓕᑎᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᐊᕋᓛᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐹᑦ ᐳᕙᒃᑯᑦ ᐃᒻᒪᓇᖅᑐᒥᑦ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᒻᒥᑦ. ᑕᒪᐅᔪᓂᒃ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᖃᕋᓴᒃᑯᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖅ (ᖃᓕᐱᕈᐊᓪᓗᓕᕐᓂᖅ), ᐊᐅᒃᑯᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖅ (ᐊᐅᑉ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᒃᑕᖃᓕᕐᓂᖓ), ᐳᕙᒃᑯᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖅ (ᐳᕙᒃᑯᑦ ᐃᒻᒪᓐᓂᖅ), ᐊᒻᒪ ᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖅ. ᑐᓪᓕᖅ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑦ, ᓄᑖᖅ ᓴᐅᓂᓐᖑᓇᓐᖏᑦᑐᖅ ᑲᐴᑦ, ᓴᐳᑎᓯᒪᓇᕈᑕᐅᕗᖅ ᓴᐅᓂᓐᖑᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᐅᒥᓇᕈᑎᖏᓐᓂᑦ ᓴᐅᓂᓐᖑᓇᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒃᑑᕝᕙᒥᑦ ᒫᑦᓯᒧᑦ.

ᑖᓐᓇ ᓄᑖᖅ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᑦ ᖃᑦᑏᓐᓇᐅᓂᖅᓴᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᔪᖃᕈᑕᐅᒐᔭᖅᐳᖅ ᐱᐊᕋᕐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ-ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ, ᖃᑦᑏᓐᓇᐅᓂᖅᓴᓄᑦ ᐱᐊᕋᕐᓄᑦ ᐳᕙᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᐅᑎᒥᒍᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᖅᑐᑎᒃ ᑕᐃᓐᓇ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑎ ᐱᔪᓐᓇᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ, ᐋᓐᓂᐊᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᑎᕆᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᑲᔾᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥᒃ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᑭᖑᓂᖓᓂ ᐃᓗᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᐊᕋᐃᑦ ᐱᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᓂᒃ.

ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᓯᒪᕗᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᕕᖏᓐᓂᒃ ᖃᓂᒋᔮᓃᑦᑐᑦ 3,000 ᐱᐊᕋᐃᑦ ᐃᓅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᑯᕐᖓᓐᓂ 1994 ᐊᒻᒪ 2005. ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑕᑯᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᖓᓱᐃᓂᒃ ᐱᐊᕋᐅᖃᑎᒌᓂᒃ: ᐱᑎᑕᐅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᓄᑖᓐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑏᓐᓂᒃ, ᐱᑎᑕᐅᒐᓚᒃᓯᒪᔪᓂᓪᓗ (ᐃᓚᖓᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐅᓕᔾᔪᓯᖅᓯᒪᔪᑦ), ᐊᒻᒪ ᐱᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᒪᑮᓐᓂᒃ (ᓈᒪᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐅᓕᔾᔪᓯᖅᓯᒪᔪᑦ) ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑏᓐᓂᒃ. 2011-ᒥ, ᐅᑭᐅᑭᓐᓂᖅᐹᑦ ᐱᐊᕋᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᓚᐅᖅᐳᑦ. ᑕᒪᐃᑕ ᐱᐊᕋᐃᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔭᓐᓇᓗᐊᓲᓂ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᖄᖐᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᓂᐅᕐᕈᖃᑦᑕᕋᓱᐊᕈᒪᕗᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓈᖏᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕐᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕈᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᕕᖏᓐᓂᒃ. ᑕᑯᓇᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᒪᑯᓂᖓ ᐊᒥᓱᐊᖅᑎᖅᑎᒋᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᐱᐊᕋᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐳᕙᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒧᑦ ᐃᓂᓪᓚᖃᑦᑕᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᐳᕙᒃᑯᑦ ᐃᒻᒪᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᕕᔾᔪᐊᓄᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ. ᑕᐃᒪᓕ ᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑭᑦᑖᓂᖅ ᑐᓯᓇᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕐᓂᐊᕆᕗᑦᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᑐᓯᓚᓐᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᓂᑦ.

ᑖᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᓱᕐᕋᐅᑎᓂᖃᖅᑎᒋᒻᒪᖔᑕ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕐᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᓕᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᓕᖅᓱᐃᔾᔪᑎᒥᓐᓄᑦ.


Return to Table of Contents